ASPEK-ASPEK SASTERA

ASPEK-ASPEK SASTERA

Padankan istilah sastera di dalam ruang A dengan contoh atau penerangan di dalam ruang C. Tulis jawapan anda (nombornya sahaja) di ruang B. 

A

B  

C

1 Personifikasi     A Kerana aku penyair kupenuhi hidupku
2 Aliterasi     B perahu duka, ladang kesabaran, akar sejarah
3 Nada patriotik    

C

Nada sajak yang dapat dikenal apabila penyajak menyindir pihak yang tertentu dalam sesuatu isu. Jelasnya, penyajak berasa kurang puas hati
4 Hiperbola     D “Apa dah jadi ini?”
  Nada protes     E seribu lautan sanggup diharungi
5 Asonansi     F nada sajak yang paling mudah dikenal pasti oleh pelajar, kerana penyajak menggunakan idea dan perasaan yang mencintai negara, menentang penjajahan atau menggambarkan kasih bangganya kepada kemajuan negara.
6 Anafora     G Sajak yang bersifat puisi pemilihan kata dan pengucapan yang dapat dilihat melalui banyaknya pilihan kata yang mempunyai pertalian bunyi.
7 Nada romantis     H perasaan atau emosi penyair atau penyajak yang mempengaruhi bunyi dari segi tinggi rendahnya tekanan suara apabila mendeklamasikan sesebuah sajak
8 Sinkope     I Nada sajak yang dapat dikenal sekiranya penyajak marah dan menggunakan kata-kata yang menggambarkan rasa geram terhadap sesuatu isu atau membantah pihak-pihak yang tertentu.
9 Nada     K Nada sajak yang menggambarkan penyajak meluahkan rasa sedih, pilu dan hiba dalam seluruh sajak. Biasanya, berkaitan dengan isu kehilangan orang tersayang atau kecewa dalam percintaan
10 Metafora     L Tambah mengimbau sorotan kitab MUHAMMAD!

Tambah mengimbau sorotan Kitab ESA!

10 Nada sinis     M matahari pagi bangkit daripada selimut gunung, benaknya mendandan sejuta persoalan
11 Nada melankolik       N nada sajak yang perlahan dan penuh dengan kelembutan dan kasih sayang
12 Puitis     O Memacu menghimpun kekuatan

ASPEK-ASPEK SASTERA- Latihan ulang kaji

ASPEK-ASPEK SASTERA

Padankan istilah sastera di dalam ruang A dengan maksudnya di dalam ruang C. Tulis jawapan anda (nombornya sahaja) di dalam ruang B. 

A

B  

C

1 Perwatakan     A perkara-perkara atau isi perkara-perkara lebih kecil yang ada hubungannya dengan tema sesebuah karya
2 Imbas kembali     B Jalinan peristiwa demi peristiwa  yang berlaku  dalam sesebuah cerita berdasarkan faktor sebab dan akibat.
3 Tema     C Ringkasan cerita lebih kurang 100 – 150 patah perkataan.
4 Latar     D  bahasa kiasan yang membandingkan sesuatu dengan menggunakan kata konkrit dan dengan kata abstrak atau yang tidak menggunakan kata seperti, bak, bagai, umpama, persis, laksana dan macam
5 Simile       E pelukisan luaran dan dalaman tentang watak dalam karya
6  Plot     F ketegangan dalam cerita yang membangkitkan perasaan ingin tahu pembaca. Membuat pembaca tertanya -tanya tentang peristiwa selanjutnya.
7 Watak     G teknik mengarang mengenang semula peristiwa yang pernah dialami watak.
8 Pemikiran     H satu idea utama atau idea dasar yang menjadi persoalan utama dalam puisi dan prosa
9 Sinopsis     I pelaku atau tokoh dalam sesebuah karya.
10 Persoalan     J digunakan dalam genre drama dan membawa pengertian yang sama dengan dengan tema.
11 Diksi     K Latar berperanan memberikan suasana kepada peristiwa dan manusia yang terdapat dalam cerita.
12  Personifikasi     L pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang dalam karyanya
13 Metafora     M perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan sesuatu perbandingan atau persamaan dengan menggunakankata seperti, bak, bagai, umpama, macam dan persis
15 Saspens     N memberikan sifat manusia, sama ada dari segi perasaan, perwatakan, atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati, binatang, idea, atau hal -hal yang abstrak.
16 Hiperbola     O bermaksud penyingkatan perkataan
17 Rima     P merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris puisi
18 Aliterasi     Q pengulangan kata pada awal baris secara berurutan
19 anafora     R bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris sajak
20 Asonansi     S bermaksud bunyi akhir suku kata pada tempat yang bersetentang antara dua baris atau lebih daripada dua baris dalam puisi
21 Sinkof     T pengulangan kata dalam baris yang sama
22 epifora     U pengulangan kata pada akhir baris
23 repitisi     V kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesebuah benda, keadaan, atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam
24 Perlambangan     W sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesebuah secara berlebihlebihan daripada maksud yang sebenarnya