Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Satu 2012

MINGGU DAN TARIKH

TAJUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SISTEM BAHASA, KOMPONEN SASTERA, PENULISAN ,PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)

HASIL PEMBELAJARAN

(HPU, HPK dan ARAS) DAN HASIL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

CATATAN

1

4-6/01/2012

  Golongan kataKata Nama AmKata Nama KhasPengenalan genre, aspek dan istilah sasteraKarangan Respons Terbuka (1) : Keperihalan / Gambaran/Pengalaman Interpersonal1.0  Bererinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi, serta nada yang sesuai. Aras 3 (iii)1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 2 (ii)Maklumat7.0 Mendapat maklumat daripada  pelbagai  sumber  yang didengar, dibaca, dan ditonton7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (iii)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii), (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

2

9-13/1/2012

Kata Ganti Nama DiriSimpulan BahasaSambungan pengenalan genre, aspek dan istilah sastera Prosa Tradisional:  Pantun Dua Kerat (Nasihat)Karangan Berangsangan  (1)  Interpersonal 1.0   Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.      Aras 1  (iv)1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber  yang didengar, dibaca, dan ditonton7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1 (ii)

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (ii)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.0    Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

3

16-20/1/2012

Kata Ganti Nama Tunjuk Sajak : Kian Kita LupaRingkasan dan Pemahaman (1)  Interpersonal 1.0   Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.      Aras 1  (iv)1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber  yang didengar, dibaca, dan ditonton7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1 (ii)

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (ii)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.0    Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

4

23-27/1/2012

Cuti Berganti dan Cuti Tahun Baru Cina

9 hari

5

30/1/2012

Hingga

3/2/2012

Penjodoh BilanganProsa Tradisional: Tajuk MulukKarangan Respons Terbuka (2) : Karangan jenis fakta  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)    Unit 1:  Tema : Keselamatan Jalan RayaTajuk 1:  Penggunaan Jalan Raya dan Masalahnya Interpersonal 1.0 Bererinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (vii)1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 3 (i)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i).

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.

6

6-11/2/2012

(11/2/2012 Sabtu – Hari sekolah ganti)

Bentuk Kata KerjaGolongan  Kata Kerja Kata Kerja Transitif dan Tak TransitifCerpen: Kasut Kelopak JantungKarangan Berangsangan (2)  Interpersonal 2.0 Memberikan pendapat yang  bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii)2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 1 (ii dan iii)Maklumat7.0   Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (i)7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (i dan ii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (i dan ii)

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.  Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.  Aras 1 (i)

Estetik

10.0    Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1  Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4  Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6  Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

7

13-17/2/2012

Perumpamaan Kata AdjektifSambungan cerpen: Kasut Kelopak JantungRingkasan dan Pemahaman (2)Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) Unit 1:  Tema : Keselamatan Jalan Raya Tajuk 2: Berkeadaan Selamat di Jalan Raya Interpersonal 3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Aras 1 (i)3.2  Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (ii)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (i)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (ii)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.4   Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5  Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4  Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6  Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.

8

20-24/2/2012

Ayat TunggalAyat topik dan ayat huraianDrama : Surat Untuk InaKarangan Respons Terbuka: (3) Surat Kiriman Tidak Rasmi Interpersonal 3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (i dan ii)Maklumat8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.  Aras 1 (i)

Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.  Aras 1 (ii)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.3  Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)

10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5   Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

9

27/2/2012-2/3/2012 (Sabtu – hari sekolah ganti)

Pembentukan Kata AdjektifPeribahasaNovel Sukar Membawa Tuah:  Sinopsis dan Tema  Karangan Berangsangan (3)Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 2:  Tema : Perlakuan BerisikoTajuk 1: Mana Lebih Berisiko Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.

10

5-9/3/2012

Kata Hubung Kata TanyaNovel Sukar Membawa Tuah :  PersoalanRingkasan dan Pemahaman (3) Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

11

19-23/3/2012

Peribahasa Kata SeruNovel Sukar Membawa Tuah : Watak dan PerwatakanKarangan Respons Terbuka: (4) Surat Kiriman RasmiPendidikan Keselamatan Jalan RayaUnit 2: Tema: Perlakuan BerisikoTajuk 2: Berjalan Membelakangkan Lalu Lintas Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

4.1.1 Mengenal pasti situasi berisiko yang boleh menyebabkan pejalan kaki terlibat dalam nahas.

4.1.2 Mengetahui kepentingan menggunakan kemudahan untuk pejalan kaki, memilih tempat dan masa yang selamat untuk melintas.

12

26-30/3/2012

Kata PerintahBidalan Novel Sukar Membawa Tuah : LatarKarangan Berangsangan (4) Interpersonal4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Aras 1 (i)4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i)Maklumat

7.0   Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (iv)

7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 1 (v)

7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 1 (v dan vi)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii dan iii)

13

2-6/4/ 2012

Peribahasa Kata SeruNovel Sukar Membawa Tuah : watak dan PerwatakanKarangan Respons Terbuka: (4) Surat Kiriman RasmiPendidikan Keselamatan Jalan RayaUnit 3: Tema: Pengaruh Rakan SebayaTajuk 1:  Pengaruh Atas Tindakan yang Kita Lakukan  Interpersonal 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

8.0  Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.4 Mengenal pasti dan memahami faktor risiko yang memberikan kesan atas keselamatan remaja sebagai pengguna jalan raya termasuk

1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif serta cara sikap tersebut boleh memberikan kesan atau mempengaruhi keselamatan di jalan raya.

1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bagi penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

13.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

14

9-13/ 4/2012

Kata PenegasNovel Wira Persona Avatari:  Binaan PlotKarangan Respons Terbuka:  (5) Laporan Interpersonal4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Aras 1 (i)Maklumat8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv dan v)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

15

16-20/4/2012

Kata Nafi Kata PemeriNovel Sukar Membawa Tuah :  Teknik PlotKarangan Berangsangan (5)Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 3: Tema: Pengaruh Rakan SebayaTajuk 2: Dalam Kawalan Saya  Interpersonal4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat  keputusan. Aras 1 (i)Maklumat8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif serta cara sikap tersebut boleh memberikan kesan atau mempengaruhi keselamatan di jalan raya.

1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bagi penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

13.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

16

23-27/4/2012

Kata Sendi NamaNovel Sukar Membawa Tuah : Gaya BahasaRingkasan dan pemahaman (5) Interpersonal 1.0 Bererinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

17

30/4/2012-4/5/2012

Penanda wacanaPepatahNovel Sukar Membawa Tuah : Sambungan Gaya Bahasa Karangan Respons Terbuka:  (6) Dialog/ Wawancara / Forum /TemuramahPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 4: Tema: Bertindak TegasTajuk 1: Tegas dan Selamat Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii dan iii)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.6 Membina kemahiran komunikasi dengan menunjukkan sikap tegas dalam menangani pengaruh negatif rakan sebaya.

1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan pendapat apabila melakukan perjalanan dengan seseorang yang tidak mementingkan keselamatan.

18

7-11/5/2012

Kata ArahKata BilanganNovel Sukar Membawa Tuah : Nilai Karangan Berangsangan (6) Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

19

14-18/5/12

Bidalan Kata pascakata Novel Sukar Membawa Tuah :  PengajaranRingkasan dan Pemahaman (6)Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 4: Tema: Bertindak TegasTajuk 2: Kepentingan Bertindak Tegas Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.6 Membina kemahiran komunikasi dengan menunjukkan sikap tegas dalam menangani pengaruh negatif rakan sebaya.

1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan pendapat apabila melakukan perjalanan dengan seseorang yang tidak mementingkan keselamatan.

20

21-25/5/12

Kata Bantu Kata GandaPantun Empat Kerat (Agama)Karangan Respons Terbuka: (7) Ucapan/ Ceramah/ Syarahan Interpersonal1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 1 (v)Maklumat

7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagi sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penling tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

28/5/2012

10/6/2012

Cuti Pertengahan Tahun

21

11-15/6/2012

Kata MajmukAyat majmuk Sajak: Lebah dan MaduKarangan berangsangan (7)Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan RayaTajuk 1: Semua Orang Mempunyai Tanggungjawab Interpersonal1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 1 (v)Maklumat7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagi sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penling tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.1 Memahami konsep pengguna ‘alan raya yang bertanggungjawab.

1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.

1.3.3 Memahami peraturan, undang-undang dan dasar-dasar jalan raya yang dapat mengoptimumkan keselamatan semua pengguna jalan raya.

1.3.5 Memahami dan menggunakan kemahiran pengurusan dan kawalan diri untuk meningkatkan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

22

18-22/6/2012

Kata TerbitanProsa Tradisional : Hikayat MarakramaRingkasan dan pemahaman (7) Interpersonal1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 (i)6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 (i)Maklumat7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

Estetik

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii dan iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

23

25-29/6/2012

Imbuhan pinjaman Cerpen:  Tempang Karangan Respons Terbuka: (8) Berita/ Rencana Akhbar Interpersonal1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga,rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi, dan nada yang sesuai Aras 1 (ii)6.0   Berurusan dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (ii)Maklumat7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii, iv)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iv)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

24

2-6/7/2012

Ragam ayatSambungan cerpen:  TempangKarangan Berangsangan (8)Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan RayaTajuk 2: Sebarkan Maklumat Interpersonal:1.0 Bererinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)Maklumat

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.6  Membezakan fakta dengari pandangan yang dirujuk. Aras 3 (ii)7.7   Memahami laras bahasa pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 3(i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.  Aras 1(vii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.4 Mengenal pasti dan memahami faktor risiko yang memberikan kesan atas keselamatan remaja sebagai pengguna jalan raya.

1.3.3Memahami peraturan, undarig-undang dan dasar-dasar jalan raya yang dapat mengoptimumkan keselamatan semua pengguna jalan raya.

1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

25

9-13/07/2012

Pola Ayat(FN+FN)(FN+FK)(FN+FA)(FN+FS)Drama: Ke Arah ManaRingkasan dan pemahaman (8) Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan merapatkan hubungan mesra.1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)Maklumat:8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu8.1 Menyaring maklumat mengikut kiasifikas. Aras 1 (i)Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.6  Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

26

16-20/7/2012

Kata PinjamanPantun Empat Kerat (Berjimat cermat)Karangan Respons Terbuka: (9) PerbahasanPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 6: Tema: Laju dan MemecutTajuk 1: Kawal Kelajuan: Lindungi Nyawa Anda Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang dengan meriggunakan pe!bagai soalan. Aras 2 (ii)1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)Maklumat:8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.

27

23-27/7/2012

AyatTunggal Hari Akhir PersekolahanKarangan berangsangan (9) Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan merapatkan hubungan mesra.1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)Maklumat:8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu8.1 Menyaring maklumat mengikut kiasifikas. Aras 1(i)Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.6  Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

28

30/8/2012-3/8/2012

Penjodoh blianganCerpen: Tukang LamaRingkasan dan pemahaman (9)Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 6: Tema: Laju dan MemecutTajuk 2: Laju dan Impak Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang dengan meriggunakan pe!bagai soalan. Aras 2 (ii)1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)Maklumat:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras penulisan kreatif dan kritis.

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).

2.1.2 Memahami dan menerangkan: • kesan daya hentaman terhadap sesuatu objek akibat perlanggaran, • hubungan antara daya hentaman dengan impak nahas (rujuk buku panduan)

2.1.7 Menyatakan bantahan atas amalan memecut kenderaan.

29

6-10/8/2012

Kata TanyaSambungan cerpen: Tukang LamaKarangan Respons Terbuka (10) : Perbincangan / Pendapat Interpersonal1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan merapatkan  hubungan mesra.1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan  beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 3(i)Maklumat8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(i)

8.3 Membuat pertimbangan secara tellti  yang telah disusun. Aras 1(ii)

8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Aras 1(ii)

Estetik            

11.0 Menguasai gaya baasa dan laras penulisan kreaif dan kritis.

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan dalam karya sastera serta mengguna penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1(ii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

30

13-17/8/2012

Ayat Tanya Sinkof Cerpen:  YuranKarangan Berangsangan (10)Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 7: Tema: Apakah Pemanduan Susah?Tajuk 1:  Apakah yang Sukar Tentang Pemanduan? Interpersonal2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.1 Mengemukakan idea yang bernas semasa memberi pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i)2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii)Maklumat8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2(i)

Estetik

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa datam penulisan kreatif dan kritis.

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

11.3 Membanding beza penggunaan laras bahasa yang sesuai dalam pelbagai genre. Aras 3(ii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)  (ii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.

2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat.

2.4.2 Mengenal pasti gangguan-gangguan utama semasa melakukan perjalanan yang memberikan kesan kepada keselamatan.

5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan pengalaman sebagal penumpang untuk membina kemahiran pemanduan pada masa hadapan.

18/8/2012 hingga 26/8/2012

Cuti Pertengahan Penggal ke-2

31

27-31/8/2012

Kata SeruSambungan cerpen: YuranRingkasan dan Pemahaman (10) Interpersonal2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.1 Mengemukakan idea yang bernas semasa memberi pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i)2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii)Maklumat8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2(i)

Estetik

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa datam penulisan kreatif dan kritis.

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

11.3 Membanding beza penggunaan laras bahasa yang sesuai dalam pelbagai genre. Aras 3(ii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)  (ii)

32

3-7/9/2012

Ayat SeruanDrama: Mendung Hitam Beralih JuaKarangan Respons Terbuka: (11)  Peribahasa / Cogan kata / SloganPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 7: Apakah Pemanduan Susah?Tajuk 2: Pengetahuan Melalui Pengalaman Interpersonal2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi Aras 1(ii)2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(i, ii)2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1(ii)Maklumat8.0 Memproses maktumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(ii)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.2 Mengenal pasti perkara menarik dalam karya. Aras 1(iii)

10.4 Menyatakan jenis, cirri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1(iv).

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.

2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat.

5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan pengalaman sebagai penumpang untuk membina kemahiran pemanduan pada masa hadapan.

33

10-14/9/2012

Kata MajmukSajak: Jangan Karangan Berangsangan (11) Interpersonal2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Aras 1(ii)2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan..Aras 1(iii)Maklumat8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Aras 1(ii)

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan ada hendak menerima, menambah atau menolak maklumat tersebut. Aras 2(ii)

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah,frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(ii)

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 3(ii)

Estetik

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

34

17-21/9/2012

Ayat MajmukCerpen:  Trauma EmbahRingkasan dan Pemahaman (11)Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 8: Tema: Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan BertanggungjawabTajuk 1: Akibat Membuat Keputusan yang Salah  Interpersonal2.0 Memberlkan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara dengan isu yang dikemukakan. Aras 3(i)Maklumat9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(i)9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii)Estetik10.0 Memahami dan meberikan respons peribadi tentang karya sastera.10.4 Menyatakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemkiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (iv)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan,lata, plot gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(vii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif.

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1(iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.1 Memahami konsep pengguna ‘alan raya yang bertanggungjawab.

1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.

1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

35

24-28/9/2012

Susunan Ayat TunggalSajak: Diari LamaKarangan Respons Terbuka: (12) Cerita/ Cereka/ Imaginasi Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)Maklumat:8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras penulisan kreatif dan kritis.

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

36

1-5/10/2012

Laras Bahasa Syair Wasiat Ayahanda Siti ZawiyahKarangan Berangsangan (11)Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Unit 8: Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan BertanggungjawabTajuk 2:Pelumba Jalan Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.2Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.

1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran   membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

37

8-12/10/2012

Ayat AktifProsa Tradisional: Budi Seorang Bapa AngkatRingkasan dan Pemahaman (11)  Interpersonal2.0 Memberlkan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara dengan isu yang dikemukakan. Aras 3(i)Maklumat9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(i)9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii)

Estetik

10.0 Memahami dan meberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.4 Menyatakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemkiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (iv)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan,lata, plot gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(vii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif.

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1(iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

38

15-19/10/2012

Ayat Pasif Cerpen: Sepucuk Surat daripada KawanKarangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenis fakta Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)Maklumat:8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras penulisan kreatif dan kritis.

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

39

22-26/10/2012

Kata-kata HikmatSyair Kemangkatan Sultan SulaimanKarangan Berangsangan (11) Interpersonal 1.0   Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.      Aras 1  (iv)1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)Maklumat7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber  yang didengar, dibaca, dan ditonton7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

40

29/10/2012-

2/11/2012

Ayat KomplemenSajak: AsapRingkasan dan Pemahaman (11) Interpersonal2.0 Memberikan pendapat yang  bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii)2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 1 (ii dan iii)Maklumat7.0   Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (i)

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

Estetik

10.0    Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1  Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

41

5-9/11/2012

Ayat Majmuk Pancangan Relatif ‘yang’Pantun Empat Kerat (Teka-teki)Karangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenis pendapat. Interpersonal4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat  keputusan. Aras 1 (i)Maklumat

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

10/11/2012

 

Cuti Akhir Tahun

  © SMKC 2012

13 thoughts on “Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Satu 2012

  1. Ya….memang cukup-cukup bermanfaat. Diharap ada juga rancangan pelajaran untuk tingkatan 3 tahun 2012. Terima kasih

  2. Terima kasih …. bahan yang disediakan dapat membantu sahabat-sahabat yang lain dalam merangka RPT yang lebih baik

  3. sangat2 membantu.. saya guru baru, kena mengajar tingkatan 1 tahun ni. tapi pening nk buat RPT sebab kena masukkan tentang PKJR.. terima kasih banyak2:)

  4. Amat mudah, senang saya gunakan. rpt yg mesra pengguna. izinkan saya menyalin dan gunakan rpt tuan. Allah memudahkan segala urusan tuan. Tq

Tinggalkan sepatah dua kata

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s