Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 1 2013

MINGGU DAN TARIKH

TAJUK/ PENGAJARAN DAN

HASIL PEMBELAJARAN (FOKUS UTAMA/SAMPINGAN)

AKTIVITI / LATIHAN / PBS (EVIDENS) / RUJUKAN / CATATAN

1

2-4/01/2013

Hari Pertama di Sekolah Menengah

SISTEM BAHASA

Golongan kata

Kata Nama

 • Kata Nama Am
 • Kata Nama Khas
 • Kata Ganti Nama Diri
 • Penanda wacana
 • Ayat gramatis
 • Istilah/kosa kata
 • Tanda baca

 

KOMPONEN SASTERA

 • Pengenalan genre, aspek dan istilah sastera
 • Pantun Dua Kerat (Nasihat)

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka (1) : Keperihalan / Gambaran / Pengalaman
Interpersonal

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi, serta nada yang sesuai. Aras 3 (iii)

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 2 (ii)

Maklumat

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (iii)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii)

Estetik

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii), (iii)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Ruj: hlm. 1-6

 

2

7-11/1/2013

Berhemat Semasa Berbelanja

SISTEM BAHASA

 • Kata Ganti Nama Diri
 • Kata Ganti Nama Tunjuk
 • Simpulan Bahasa
 • Ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh
 • Kosa kata/ Istilah

 

 

 

KOMPONEN SASTERA

 • Sambungan pengenalan genre, aspek dan istilah sastera
 • Prosa Tradisional:  Pantun Dua Kerat (Nasihat)

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan  (1)

 

Interpersonal

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1  (iv)

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan

Maklumat

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1 (ii)

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (ii)

Estetik

9.1  Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar,   plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Ruj: hlm. 1-14

3

14-18/1/2013

Mutiara Hitam dari Sabah

SISTEM BAHASA

 • Bentuk Kata Kerja
 • Frasa (FN, FK, FA, FS)
 • Ayat Dasar
 • Ayat Tunggal
 • Subjek dan predikat

 

 

 

 

 

KOMPONEN SASTERA

 • Sajak : Kian Kita Lupa

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (1)

 

Interpersonal

1.3  Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1  (iv)

1.4  Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)

1.5  Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

1.6  Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan

Maklumat

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

Estetik

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Ruj: hlm. 17-21 dan hlm. 143

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN BAND 1

 

B1 DL1

Berinteraksi dengan menggunakan perkataan yang mudah

 

B1 DL1 E1

Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian.

 

4

21 Hingga 25/1/2013

24.1.2013 – CUTI UMUM : MAULIDUR RASUL

Manisnya Senyumanmu

 

SISTEM BAHASA

 • Golongan Kata Kerja
 • Frasa . (FN+FN, FN+FK, FN+FA, FN+FS)
 • Ayat inti/ayat dasar

 

KOMPONEN SASTERA

 • Prosa Tradisional:

Tajuk Muluk

 

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka (2) : Karangan jenis fakta

 

PKJR

 • Unit 1:  Tema : Keselamatan Jalan Raya

Tajuk 1:  Penggunaan Jalan Raya dan Masalahnya

Interpersonal

1.2  Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

1.3  Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

1.5  Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (vii)

1.6  Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 3 (i)

Maklumat

6.1   Menggunakan sebutan, intonasi, dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

6.2   Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

6.3   Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan.

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

Estetik

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i).

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 (iii)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.

 

B1 DB1

Membaca ayat daripada sesuatu sumber.

 

B1 DB1 E1

Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan.

 

 

 

 

 

 

5

29/1/2013

Hingga

31/1/2013

28.1.2013 – CUTI UMUM: THAIPUSAM (GANTI HARI AHAD)

1.2.2013 – CUTI UMUM : HARI WILAYAH PERSEKUTUAN

Komputer dalam Kehidupan

 

 

 

SISTEM BAHASA

 • Kata Adjektif

 

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen: Kasut Kelopak Jantung

 

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (2)

 

Interpersonal

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii)

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 1 (ii dan iii)

Maklumat

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (i)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (i dan ii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (i dan ii)

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.  Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.  Aras 1 (i)

Estetik

10.1  Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4  Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6  Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

 

 

 

 

 

 

B1 DT1

Menulis Ayat Mudah

 

B1 DT1 E1

Menulis ayat mudah dengan bimbingan. (FN +FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS)

 

6

4-8/2/2013

Remaja Berwawasan

 

 

 

 

 

SISTEM BAHASA

 • Pembentukan Kata Adjektif

 

KOMPONEN SASTERA

 • Sambungan cerpen: Kasut Kelopak Jantung

 

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (2)

 

PKJR

 • Unit 1:  Tema : Keselamatan Jalan Raya

Tajuk 2: Berkeadaan Selamat di Jalan Raya

Interpersonal

3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Aras 1 (i)

3.2  Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (ii)

5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu.

5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.

5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

Maklumat

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (i)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (ii)

Estetik

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)

10.4   Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5  Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4  Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6  Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.

 

Penilaian Band 2

 

B2 DL1

Mendengar dan memahami sesuatu perkara

B2 DL1 E1

Menceritakan perkara yang didengar.

 

B2 DB1

Membaca dan memahami maksud perkataan mengikut konteks.

 

B2 DB1 E1

Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan.

 

 

7

13-15/2/2013

CUTI UMUM: TAHUN BARU CINA

CUTI UMUM: TAHUN BARU CINA (GANTI HARI AHAD)

Wira Bangsa

SISTEM BAHASA

 • Kata Hubung

 

 

KOMPONEN SASTERA

 • Drama : Surat Untuk Ina

PENULISAN

Karangan Respons Terbuka: (3) Surat Kiriman Tidak Rasmi

Interpersonal

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)

3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (i dan ii)

Maklumat

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.  Aras 1 (i)

Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.  Aras 1 (ii)

Estetik

10.3  Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)

10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5   Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

 

B2 DT1

Menulis jawapan pemahaman

 

B2 DT1 E1

Menulis jawapan soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis.

 

 

8

18-22/2/2013

Ibu Negara Malaysia

SISTEM BAHASA

 • Kata Tanya
 • Kata Seru

 

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah:  Sinopsis dan Tema 

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (3)

PKJR

 • Unit 2:  Tema : Perlakuan Berisiko

Tajuk 1: Mana Lebih Berisiko

Interpersonal

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)

3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)

Maklumat

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.

 

 

 

 

 

 

Penilaian Band 3

 

B3 DL1

Bersoal jawab tentang sesuatu perkara

 

B3 DL1 E1

Mengemukakan soalan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat.

 

B3 DL1 E2

Memberikan maklum balas tentang sesuatu perkara.

9

25/2/2012-1/3/2012

Indahnya Bumi Kenyalang

 

SISTEM BAHASA

 • Kata Penguat

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah :  Persoalan

PENULISAN

Ringkasan dan Pemahaman (3)

Interpersonal

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)

3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)

Maklumat

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

 

B3 DB1

Membaca petikan dan mengenal pasti isi-isi penting.

 

 

B3 DB1 E1

Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca.

 

 

 

 

B3 DB1 E2

Menyusun isi penting

10

4-8/3/2013

Lima Langkawi

SISTEM BAHASA

 • Kata Pengegas
 • Kata Nafi, Kata Pemeri

 

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Watak dan Perwatakan

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (4) Surat Kiriman Rasmi

PKJR

 • Unit 2: Tema: Perlakuan Berisiko

Tajuk 2: Berjalan Membelakangkan Lalu Lintas

Interpersonal

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)

3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)

Maklumat

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

4.1.1 Mengenal pasti situasi berisiko yang boleh menyebabkan pejalan kaki terlibat dalam nahas.

4.1.2 Mengetahui kepentingan menggunakan kemudahan untuk pejalan kaki, memilih tempat dan masa yang selamat untuk melintas.

B3 DT1

Menulis ayat dalam perenggan.

 

 

B3 DT1 E1

Menggunakan kata dan frasa dalam perenggan.

 

 

B3 DT1 E2

Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam perenggan.

11

11-15/3/2013

Sukan Memanah

SISTEM BAHASA

 • Kata Sendi Nama

 

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Latar

PENULISAN

Karangan Berangsangan (4)

Interpersonal

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Aras 1 (i)

4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i)

Maklumat

7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (iv)

7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 1 (v)

7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 1 (v dan vi)

Estetik

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii dan iii)

 

12

18-22/3/2013

Pahlawan Perkasa

SISTEM BAHASA

 • Kata Arah

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Plot

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (4) Laporan

 

PKJR

 • Unit 3: Tema: Pengaruh Rakan Sebaya;

Tajuk 1:  Pengaruh Atas Tindakan yang Kita Lakukan

Interpersonal

4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i)

Maklumat

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv)

Estetik

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii) 1 (iv dan v)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.4 Mengenal pasti dan memahami faktor risiko yang memberikan kesan atas keselamatan remaja sebagai pengguna jalan raya termasuk

1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif serta cara sikap tersebut boleh memberikan kesan atau mempengaruhi keselamatan di jalan raya.

1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bagi penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

13.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

 

 

23 Hingga 31.3.2013

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

9 HARI

13

1-5/4/2013

Internet Jaringan Maklumat

 

SISTEM BAHASA

 • Kata Pascakata

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Wira Persona Avatari:  Binaan Plot

PENULISAN

Karangan Respons Terbuka:  (5) Perbahasan

Interpersonal

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Aras 1 (i)

Maklumat

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

Estetik

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv dan v)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Penilaian Band 4

B4 DL1

Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

 

B4 DL1 E1

Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan dalam perbincangan.

 

 

 

 

 

14

8-12/4/2013

Taman Negara Gunung Mulu

 

SISTEM BAHASA

 • Kata Bantu

 

K0MPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah :  Teknik Plot

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (5)

 

 

 

 

 

 

PKJR

 • Unit 3: Tema: Pengaruh Rakan Sebaya

Tajuk 2: Dalam Kawalan Saya

 

Interpersonal

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat  keputusan. Aras 1 (i)

Maklumat

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

Estetik

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif serta cara sikap tersebut boleh memberikan kesan atau mempengaruhi keselamatan di jalan raya.

1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bagi penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

13.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

 

 

 

15

15-19/4/2013

Belia Harapan Negara

SISTEM BAHASA

 • Kata ganda

 

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Gaya Bahasa

PENULISAN

Ringkasan dan pemahaman (5)

Interpersonal

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv)

Maklumat

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

B4 DB1

Membaca dan menjelaskan maklumat daripada pelbagai bahan

 

B4 DB1 E1

Menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan

16

22-26/4/2013

Pengembaraan Misteri

SISTEM BAHASA

 • Kata Terbitan

 

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Sambungan Gaya Bahasa

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka:  (6) Dialog/ Wawancara / Forum /Temuramah

PKJR

Unit 4: Tema: Bertindak Tegas Tajuk 1: Tegas dan Selamat

Interpersonal

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii dan iii)

Maklumat

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.6 Membina kemahiran komunikasi dengan menunjukkan sikap tegas dalam menangani pengaruh negatif rakan sebaya.

1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan pendapat apabila melakukan perjalanan dengan seseorang yang tidak mementingkan keselamatan.

B4 DT1

Menulis dan menghuraikan maklumat tentang sesuatu tajuk.

 

B4 DT1 E1

Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk.

 

B4 DT1 E2

Menulis idea utama dan idea sokongan dalam perenggan derngan betul.

17

29/4/2013-3/5/2013

1.5.2013 : CUTI UMUM – HARI PEKERJA

Pulau Percutian

SISTEM BAHASA

 • Imbuhan Pinjaman

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Nilai

PENULISAN

Karangan Berangsangan (6)

 

Interpersonal

3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

B5 DL1

Menyatakan pendirian tentang sesuatu perkara.

 

B5 DL1 E1

Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

18

6-10/5/2013

Alam Warisan Kita

SISTEM BAHASA

 • Frasa

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah :  Pengajaran

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (6)

 

 

 

 

PKJR

Unit 4: Tema: Bertindak Tegas Tajuk 2: Kepentingan Bertindak Tegas

Interpersonal

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)

Maklumat

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.6 Membina kemahiran komunikasi dengan menunjukkan sikap tegas dalam menangani pengaruh negatif rakan sebaya.

1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan pendapat apabila melakukan perjalanan dengan seseorang yang tidak mementingkan keselamatan.

B5 DB1

Membaca dan mengolah maklumat.

 

B5 DB1 E1

Membaca secara ekstensif untuk mendapatkan maklumat.

 

 

19

13-17/5/13

Belian Kayu Bernilai

SISTEM BAHASA

 • Ayat tunggal

KOMPONEN SASTERA

 • Pantun Empat Kerat (Agama)

 

PENULISAN

Karangan Respons Terbuka: (7) Ucapan/ Ceramah/ Syarahan

Interpersonal

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 1 (v)

Maklumat

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penling tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii)

Estetik

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

B5 DB1 E2

Menghuraikan maklumat daripada bahan yang dibaca secara logik untuk membuat inferens.

20

20-23/5/13

 

UJIAN SELARAS(PBS)

27/5/2013

2/6/2013

Cuti Pertengahan Tahun    

21

10-14/6/2013

-          Jelapang Padi Kita

–          Sumber Mineral

SISTEM BAHASA

 • Ayat Tanya
 • Ayat Seruan

 

KOMPONEN SASTERA

 • Sajak: Lebah dan Madu

PENULISAN

 • Karangan berangsangan (7)

PKJR

 • Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Raya

Tajuk 1: Semua Orang Mempunyai Tanggungjawab

Interpersonal

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 1 (v)

Maklumat

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penling tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii)

Estetik

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.1 Memahami konsep pengguna ‘alan raya yang bertanggungjawab.

1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.

1.3.3 Memahami peraturan, undang-undang dan dasar-dasar jalan raya yang dapat mengoptimumkan keselamatan semua pengguna jalan raya.

1.3.5 Memahami dan menggunakan kemahiran pengurusan dan kawalan diri untuk meningkatkan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

22

17-21/6/2013

 

Tukang Emas

SISTEM BAHASA

 • Susunan Ayat tunggal

KOMPONEN SASTERA

 • Prosa Tradisional : Hikayat Marakrama

PENULISAN

 • Ringkasan dan pemahaman (7)
Interpersonal

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 (i)

6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 (i)

Maklumat

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

Estetik

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii dan iii)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

 

23

24-28/6/2013

Sastera Tradisional Warisan Bangsa

SISTEM BAHASA

 • Ayat Aktif

 

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen:  Tempang

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (8) Berita/ Rencana Akhbar
Interpersonal

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga,rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi, dan nada yang sesuai Aras 1 (ii)

6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (ii)

Maklumat

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii, iv)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iv)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

 

24

1-5/7/2013

Jasamu dalam Ingatan

SISTEM BAHASA

 • Ayat Pasif

KOMPONEN SASTERA

 • Sambungan cerpen:  Tempang

 

 

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (8)

PKJR

 • Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Raya Tajuk 2: Sebarkan Maklumat
Interpersonal:

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)

Maklumat

7.6  Membezakan fakta dengari pandangan yang dirujuk. Aras 3 (ii)

7.7   Memahami laras bahasa pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 3(i)

Estetik:

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.  Aras 1(vii)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.4 Mengenal pasti dan memahami faktor risiko yang memberikan kesan atas keselamatan remaja sebagai pengguna jalan raya.

1.3.3Memahami peraturan, undarig-undang dan dasar-dasar jalan raya yang dapat mengoptimumkan keselamatan semua pengguna jalan raya.

1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

B5 DT1

Mengolah maklumat secara bertulis.

 

B5 DT1 E1

Menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat yang gramatis.

25

8-12/07/2013

Parlimen Negara Kita

SISTEM BAHASA

 • Ayat Majmuk Gabungan

KOMPONEN SASTERA

 • Drama: Ke Arah Mana

PENULISAN

 • Ringkasan dan pemahaman (8)
Interpersonal:

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)

Maklumat:

8.1 Menyaring maklumat mengikut kiasifikas. Aras 1 (i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.6  Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii)

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

 

26

15-19/7/2013

Angkasa Lepas

SISTEM BAHASA

 • Ayat Majmuk Pancangan Relatif

KOMPONEN SASTERA

 • Pantun Empat Kerat (Berjimat cermat)

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (9) Perbahasan

 

PKJR

 • Unit 6: Tema: Laju dan Memecut Tajuk 1: Kawal Kelajuan: Lindungi Nyawa Anda
Interpersonal:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)

1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang dengan meriggunakan pe!bagai soalan. Aras 2 (ii)

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)

Maklumat:

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

Estetik:

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.

 

27

22-26/7/2013

Cuti Akhir Tahun

SISTEM BAHASA

 • Ayat Komplemen

 

 

KOMPONEN SASTERA

 • Hari Akhir Persekolahan

PENULISAN

 • Karangan berangsangan (9)
Interpersonal:

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)

Maklumat:

8.1 Menyaring maklumat mengikut kiasifikas. Aras 1 (i)

Estetik:

10.6  Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii)

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

 

28

29/7/2013-2/8/2013

SISTEM BAHASA

 • Ayat Majmuk Pancangan Relatif

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen: Tukang Lama

PENULISAN

 • Ringkasan dan pemahaman (9)

 

 

 

 

PKJR

 • Unit 6: Tema: Laju dan Memecut

Tajuk 2: Laju dan Impak

Interpersonal:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)

1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang dengan meriggunakan pe!bagai soalan. Aras 2 (ii)

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)

Maklumat:

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

Estetik:

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).

2.1.2 Memahami dan menerangkan: • kesan daya hentaman terhadap sesuatu objek akibat perlanggaran, • hubungan antara daya hentaman dengan impak nahas (rujuk buku panduan)

2.1.7 Menyatakan bantahan atas amalan memecut kenderaan.

 

Penilaian Band 6

B6 DL1

Mempertimbangkan perkara-perkara yang dikemukakan dalam perbincangan secara rasional.

 

B6 DL1 E1

Menyampaikan hujah secara kritis dengan sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi pihak lain.

 

 

B6 DL1 E2

Membuat pertimbangan tentang pendapat yang dikemukakan dalam perbincangan.

3.8.2013 Hingga 11.8.2013

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 8 Hingga 9. 8.2013 – CUTI UMUM : HARI RAYA PUASA

 

 

29

12-16/8/2013

SISTEM BAHASA

 • Ayat Komplemen

KOMPONEN SASTERA

 • Sambungan cerpen: Tukang Lama

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka (10) : Perbincangan / Pendapat
Interpersonal

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan  beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 3(i)

Maklumat

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(i)

8.3 Membuat pertimbangan secara tellti  yang telah disusun. Aras 1(ii)

8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Aras 1(ii)

Estetik                 

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan dalam karya sastera serta mengguna penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1(ii)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

 

30

19-23/8/2013

SISTEM BAHASA

 • Ayat Tanya
 • Sinkof

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen:  Yuran

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (10)

PKJR

 • Unit 7: Tema: Apakah Pemanduan Susah?

Tajuk 1:  Apakah yang Sukar Tentang Pemanduan?

 Interpersonal

2.1 Mengemukakan idea yang bernas semasa memberi pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i)

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii)

Maklumat

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2(i)

Estetik

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

11.3 Membanding beza penggunaan laras bahasa yang sesuai dalam pelbagai genre. Aras 3(ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)  (ii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.

2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat.

2.4.2 Mengenal pasti gangguan-gangguan utama semasa melakukan perjalanan yang memberikan kesan kepada keselamatan.

5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan pengalaman sebagal penumpang untuk membina kemahiran pemanduan pada masa hadapan.

 

31

26-30/8/2013

Kata Seru

Sambungan cerpen: Yuran

Ringkasan dan Pemahaman (10)

 Interpersonal

2.1 Mengemukakan idea yang bernas semasa memberi pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i)

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii)

Maklumat

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2(i)

Estetik

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)  (ii)

B6 DB1

Membaca dan menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat daripada pelbagai bahan.

 

B6 DB1 E1

Membuat ramalan dengan memberikan alasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan.

32

2-6/9/2013

SISTEM BAHASA

KOMPONEN SASTERA

 • Drama: Mendung Hitam Beralih Jua

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (11)  Peribahasa / Cogan kata / Slogan

PKJR

 • Unit 7: Apakah Pemanduan Susah?

Tajuk 2: Pengetahuan Melalui Pengalaman

Interpersonal

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(i, ii)

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1(ii)

Maklumat

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(ii)

Estetik

10.4 Menyatakan jenis, cirri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1(iv).

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.

2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat.

5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan pengalaman sebagai penumpang untuk membina kemahiran pemanduan pada masa hadapan.

B6 DB1 E2

Menilai dan memberikan pendapat daripada bahan yang dibaca.

 

33

9-13/9/2013

SISTEM BAHASA

Kata Majmuk

KOMPONEN SASTERA

Sajak: Jangan

PENULISAN

Karangan Berangsangan (11)

Interpersonal

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Aras 1(ii)

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan..Aras 1(iii)

Maklumat

8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Aras 1(ii)

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan ada hendak menerima, menambah atau menolak maklumat tersebut. Aras 2(ii)

9.1 Menggunakan kata, istilah,frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(ii)

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 3(ii)

Estetik

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

 

 

 

34

17-20/9/2013

SISTEM BAHASA

 • Ayat Majmuk

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen:  Trauma Embah

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (11)

PKJR

 • Unit 8: Tema: Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan BertanggungjawabTajuk 1: Akibat Membuat Keputusan yang Salah
 Interpersonal

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara dengan isu yang dikemukakan. Aras 3(i)

Maklumat

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(i)

9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii)

Estetik

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1(iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.1 Memahami konsep pengguna ‘alan raya yang bertanggungjawab.

1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.

1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

B6 DT1

Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang dapat dijadikan contoh.

 

B6 DT1 E1

Menghasilkan puisi menggunakan pelbagai ungkapan yang indah.

 

 

35

23-27/9/2013

SISTEM BAHASA

 • Susunan Ayat Tunggal

KOMPONEN SASTERA

 • Sajak: Diari Lama

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (12) Cerita/ Cereka/ Imaginasi
Interpersonal:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)

Maklumat:

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

Estetik:

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

B6 DT1 E2

Menghasilkan prosa yang boleh dijadikan contoh.

 

36

30.9.2013 -4/10/2013

 

SISTEM BAHASA

 • Laras Bahasa

KOMPONEN SASTERA

 • Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (11)

 

PKJR

 • Unit 8: Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan Bertanggungjawab Tajuk 2:Pelumba Jalan
Interpersonal

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)

Maklumat

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.

1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

B6 DT2

Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan.

 

 

B6 DT2 E1

Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan bahasa dalam sesebuah penulisan.

37

7-11/10/2013

SISTEM BAHASA

 • Ayat Aktif

KOMPONEN SASTERA

 • Prosa Tradisional: Budi Seorang Bapa Angkat

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (11)
 Interpersonal

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara dengan isu yang dikemukakan. Aras 3(i)

Maklumat

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(i)

9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii)

Estetik

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan,lata, plot gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(vii)

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

 

38

14-18/10/2013

SISTEM BAHASA

 • Ayat Pasif

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen: Sepucuk Surat daripada Kawan

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenis fakta
Interpersonal:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)

Maklumat:

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

Estetik:

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1

39

21-25/10/2013

SISTEM BAHASA

 • Kata-kata Hikmat

KOMPONEN SASTERA

 • Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (11)
Interpersonal

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.      Aras 1  (iv)

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)

Maklumat

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)

Estetik

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

40

28/10/2013-

1/11/2013

SISTEM BAHASA

 • Ayat Komplemen
 • Ayat Majmuk Pancangan Relatif ‘yang’

 

KOMPONEN SASTERA

 • Sajak: Asap
 • Pantun Empat Kerat (Teka-teki)

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (11)
 • Karangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenis pendapat.
Interpersonal

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii)

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 1 (ii dan iii)

Maklumat

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

Estetik

10.1  Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

41

4-8/11/2013

UJIAN SELARAS

( PBS )

PBS

42

11 Hingga 15.11.2013

16/11/2013

PENYELARASAN

(PBS)

PBS

Cuti Akhir Tahun

Disediakan oleh:

…………………………………………………

CIK NORBAIZURA BT MOHAMMAD

Guru Bahasa Malaysia

Disemak dan disahkan oleh:

………………………………………….

WAN NURA WAN HUSSIN

Guru Kanan Bidang Bahasa

Disahkan oleh:

 

//

About these ads

19 responses

 1. SALAM. TERIMA KASIH…SANGAT MEMBANTU SAYA..TERUSKAN MENULIS DAN SEMOGA TERUS BERJAYA!

 2. terima kasih,,tapi macam mane saya nak download…saya da try tp x boleh bukak

 3. sekalung penghargaan di atas budi baik anda….jadikan ia satu amalan…

 4. shukran…. rancangan pengajaran ini byk membantu sy yg baru berjinak2 dengan PBS mulai 2013…. semoga budi baik cikgu hanya Allah yang dapat membalasnya…

 5. cikgu boleh beri contoh evidens pd setiap band kerana saya masih buntu untuk mendapatkannya kerana saya guru bidang terjun….

 6. Alhamdulillah….terima kasih dan JazakAllah….

 7. USTAZ KHALIFAH SARI SAFAR | Balas

  ALHAMDULILLAH , SAYA MOHON DIHALALKAN APA-APA YANG SAYA DOWNLOAD. SAYA DOAKAN ANDA DIPANJANGKAN UMUR DENGAN KESIHATAN SERTA DIRAHMATI DAN DIREDHAI OLEH ALLAH SWT. AMIN.

 8. salam… minta izin download… terima kasih banyak2 kerana rpt ini sangat membantu saya… semoga sentiasa diberkati…

 9. terima kasih kerana sudi kongsi ilmu..minta izin download..

 10. terima kasih banyak2, rpt terkini ini banyak membantu saya …….. semoga Allah membalas jasa anda. Shukran

 11. mohon izin download…..sy nk tny….soalan-soalan untuk PBS BM macam mana nk buat??? sy guru ganti di sebuah sekolah…kena ajar BM Tingkatan ….mohon beri tunjuk ajar….

 12. minta izin download…terima kasih daun keladi, mohon berkat ilmu yang dikongsi..

 13. salam..minta izin download cikgu…

 14. salam…minta izin download cikgu

 15. Rancangan ini banyak membantu saya..terima kasih…mintan izin untuk download

 16. mohd hazime b yazid | Balas

  SALAM,,MCM MANA YE NK DOWNLOAD RPT INI.MOHON TEL SAYA 0179733495

 17. rancangan ini untuk tahun hadapan. minta izin utk download.

 18. MINTA KEBENARAN UNTUK DOWNLOAD

 19. amir ruddin b. alang arpi | Balas

  salam… minta izin download… terima kasih banyak2 kerana rpt ini sangat membantu saya… semoga sentiasa diberkati…

Tinggalkan sepatah dua kata

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: