Membiasakan yang betul, membetulkan yang biasa

MEMBIASAKAN YANG BETUL, MEMBETULKAN YANG BIASA

Bil

Salah

Betul

Catatan

1

Semua permohonan mesti sampai selewat-lewatnya pada minggu depan bagi memudahkan ianya diproses oleh pihak JPA. Semua permohonan mesti sampai selewat-lewatnya pada minggu depan bagi memudahkan permohonan diproses oleh pihak JPA. Ianya tidak boleh dianggap

sebagai kata ganti diri seperti it dalam bahasa Inggeris.

2

Semua permohonan mesti sampai selewat-lewatnya pada minggu depan bagi memudahkan ia diproses oleh pihak JPA. Semua permohonan mesti sampai selewat-lewatnya pada minggu depan bagi memudahkan permohonan diproses oleh pihak JPA. Ia tidak boleh dianggap

sebagai kata ganti diri seperti it dalam Bahasa inggeris.

3

…operasi di antara Pentas

Bergerak dan PENTARAMA …

Padanan bagi antara dan di

antara ialah dengan.

…operasi antara Pentas

Bergerak dengan

PENTARAMA…

 

Frasa sendi nama di antara

hanya digunakan untuk

menunjukkan kedudukan

fizikal atau tempat.

4

…bersandarkan kepada

keperluan…

…bersandarkan keperluan… Tidak perlu ada kata sendi

kepada.

5

Dato’ Pengerusi meminta

IPTTAR dapat mengadakan

kursus khas…

Dato’ Pengerusi meminta

IPPTAR mengadakan kursus

khas…

Ayat tidak gramatis.

Kesilapan mengeja.

6

…penyampaian berita

berbahasa Inggeris.

…penyampaian berita bahasa

Inggeris.

Tidak perlu imbuhan ber.

7

maklumbalas maklum balas Kata majmuk, dieja terpisah.

8

…satu mesyuarat bagi membincangkan isu tersebut… …satu mesyuarat untuk

membincangkan isu tersebut.

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

9

Pengambil alihan

 

Pengambilalihan

 

Kata majmuk dieja sebagai

satu perkataan apabila

menerima awalan dan

akhiran. Contoh:

 • Ambil alih
 • Mengambil alih
 • Pengambilalihan
 • Latar belakang
 • Berlatar belakang
 • Berlatarbelakangkan
 • Kemas kini
 • Mengemas kini
 • Mengemaskinikan
 • kuat kuasa
 • penguat kuasa
 • penguatkuasaan

10

Kementerian diminta untuk

menubuhkan kelab sukan dan

rekreasi untuk KPKK bagi

membolehkan semua warga

kementerian beriadah

disamping mengeratkan

hubungan sesama warga.

 

Kementerian diminta

menubuhkan kelab sukan dan

rekreasi bagi KPKK untuk

membolehkan semua warga

kementerian beriadah di

samping mengeratkan

hubungan sesama warga.

Untuk disusuli kata kerja

Bagi disusuli kata nama

Di berfungsi sebagai kata

sendi bukan imbuhan. Dengan

demikian dieja terpisah.

11

1.35 petang

 

1.35 tengah hari

 

Penentuan waktu

Pagi: 1.00 – 11.59

Tengah hari: 12.00 – 1. 59

Petang: 2.00 – 6.59

Malam: 7.00 – 11.59

Tengah malam: 12.00 – 12. 59

12

pra tonton

 

pratonton

 

Awalan pra tidak boleh berdiri

sendiri dan dieja sebagai satu

perkataan.

Contoh:

• prabayar

• prasekolah

• prapenerbitan

• pratonton

13

Jendela klasik

 

Jendela Klasik

 

Kata nama khas, dengan demikian

konsonan k dieja dgn huruf

besar.

14

Gotong royong

 

Gotong-royong

 

Kata berganda, dieja dgn

tanda sempang.

15

Sosio politik

 

sosiopolitik

 

Awalan sosio tidak boleh

berdiri sendiri dan dieja

sebagai satu perkataan.

Contoh:

• sosioekonomi

• sosiobudaya

• sosiopolitik

• sosiodrama

16

Y.B YB Tidak perlu tanda noktah.

17

dari 250 unit kepada 300

unit…

…daripada 250 unit kepada

300 unit…

Padanan yang tepat ..Dari… ke

Daripada…kepada

18

Pasca Kabinet

 

Pasca-Kabinet, pascakabinet Awalan pasca tidak boleh

berdiri sendiri dan dieja

sebagai satu perkataan

apabila bertemu kata umum,

manakala dieja dgn tanda

sempang apabila bertemu

kata nama khas.

Contoh kata umum:

• Pascabayar

• Pascapenerbitan

• Pascakabinet

Contoh kata nama khas:

• Pasca-Merdeka

• Pasca-Kabinet

19

delegrasi delegasi Kesilapan menaip

20

…bagi membuat

penerangan…

 

…untuk memberi

penerangan…

 

Kita memberikan atau

menyampaikan penerangan.

Kita tidak membuat

penerangan.

21

…mengucapkan terima kasih

di atas kehadiran semua.

…mengucapkan terima kasih

atas kehadiran semua.

Di atas untuk hal-hal yang

fizikal dan boleh disentuh

atau dilihat.

Contoh:

• Di atas meja

• Di atas bahu

• Di atas pokok

• Di atas bumbung

Untuk hal-hal yang abstrak, lebih tepat kata sendi atas. Contoh:

• Mengambil kesempatan atas kelemahan…

• Berasa gembira atas kemenangan…

• Amat bangga atas kejayaan..

• Mengucapkan terima kasih atas

sumbangan..

22

…mesyuarat ini adalah

Mesyuarat Hari Inovasi…

…mesyuarat ini ialah

Mesyuarat Hari Inovasi…

atau

…mesyuarat ini Mesyuarat

Hari Inovasi…

Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama.

23

berkuatkuasa berkuat kuasa Kata majmuk , dieja terpisah

24

digunapakai diguna pakai Kata majmuk, dieja terpisah

25

dari semasa kesemasa dari semasa ke semasa ke berfungsi sebagai kata sendi nama, bukan imbuhan awalan. Dengan demikian, dieja terpisah.

26

…menjaga semua hal-hal mengenai… …menjaga semua hal mengenai… Semua, kata jamak. Tidak perlu diulang kata nama hal yang menyusulinya.

27

…memantau semua perkaraperkara… …memantau semua perkara … Semua, kata jamak. Tidak perlu diulang kata nama perkara yang menyusulinya.

28

Beliau juga memaklumkan

sekiranya ada apa-apa masalah berkaitan dengan inovasi diminta menghubungi Cik Diana.

Ahli-ahli mesyuarat diminta

menghubungi Cik Diana sekiranya menghadapi masalah berkaitan inovasi.

Ayat pertama tidak lengkap, tergantung dan tidak gramatis.

29

…diadakan pertandingan di

antara tapak pameran…

…diadakan pertandingan

antara tapak pameran..

Frasa sendi nama di antara

hanya digunakan untuk menunjukkan kedudukan fizikal atau tempat.

30

…memberi kerjasama penuh

bagi menjayakan majlis…

…memberi kerjasama penuh

untuk menjayakan majlis…

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

31

disamping di samping Di berfungsi sebagai kata sendi bukan imbuhan. Dengan demikian dieja terpisah.

32

YBhg Dato’ Dr. Pengerusi

membangkitkan bagi persediaan buku cenderamata supaya lebih awal dan

mempastikan agar tidak berlaku kesilapan…

YBhg Dato’ Dr. Pengerusi

mengingatkan urus setia untuk menyiapkan kandungan buku cenderamata lebih awal dan memastikan kesilapan yang sama tidak berulang…

Ayat asal tidak gramatis.

Pasti menerima awal mem

dan konsonan p gugur.

Contoh lain: pukul  mem + pukul (p gugur)= memukul

Pasti= mem + pasti (p gugur) =memasti

33

Sehubungan dengan itu beliau

menyarankan sebelum buku

cenderamata “dummy”

tersebut dicetak pastikan

terlebih dahulu buku tersebut

diberikan kepada urus setia

sebelum diserahkan kepada

beliau untuk semakan dan

seterusnya dikemukakan

kepada YBhg Dato’ Wira KSU

untuk mendapat persetujui

oleh YB Menteri.

Sehubungan dengan itu, beliau

menyarankan urus setia

menyerahkan dami buku

cenderamata yang telah

disemak untuk semakan akhir

beliau dan seterusnya

dikemukakan kepada YBhg

Datuk Wira KSU untuk

mendapat persetujuan YB

Menteri sebelum dicetak.

 

Ayat asal tidak gramatis.

34

di urusetiakan diurussetiakan

 

di berfungsi sebagai imbuhan.

Dengan demikian dieja satu perkataan.

35

Bahagian Pengurusan Sumber

manusia (BPSM)

Bahagian Pengurusan Sumber

Manusia (BPSM)

Kata nama khas, konsonan m dieja dengan huruf besar.

36

Walau bagaimanapun mesyuarat bersetuju untuk dilihat semula tentang waktu ketibaan YB Menteri

dilewatkan …

Walau bagaimanapun mesyuarat bersetuju untuk melihat waktu ketibaan YB Menteri semula yang dilewatkan… Ayat asal tidak gramatis.

37

 Mesyuarat dimaklumkan

melalui Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 1994 bagi sambutan Hari Inovasi dibenarkan tidak melebihi daripada 5 acara sahaja.

Mesyuarat dimaklumkan

Pekeliling Perbandaharaan Bil

11 Tahun 1994 menyatakan bahawa sambutan Hari Inovasi

dibenarkan tidak melebihi 5 acara sahaja.

Ayat asal tidak gramatis.

38

…bagi membincangkan… …untuk membincangkan… Bagi disusuli kata nama, untuk disusuli kata kerja

Contoh:

Bagi calon parti itu, daripada hilang wang petaruhan lebih baik dia menarik diri bertanding di DUN itu.

Bagi saya, menjadi guru memang pekerjaan yang diimpi-impikankan, bukannya kerana tiada pekerjaan lain.

39

 Perlantikan Pelantikan

 

Pelantikan daripada proses melantik bukan berlantik.

40

Walau bagaimanapun namanama

peserta daripada beberapa Bahagian perlu ditambah atas saranan YBhg

Dato’ Dr. Pengerusi menyarankan peserta-peserta perlu terdiri daripada

kumpulan sokongan 1, kumpulan sokongan 2 serta Pengurusan & Profesional.

 

Walau bagaimanapun namanama

peserta daripada beberapa Bahagian perlu ditambah kerana YBhg Dato’ Dr. Pengerusi menyarankan

…..

Atau

…wajar ditambah atas

saranan YBhg Dato’ Pengerusi

yang peserta-peserta perlu…

 

Ayat asal tidak gramatis.

41

…untuk memilih pasukan

mana yang menjadi juara.

 

…untuk memilih pasukan

yang menjadi juara.

 

Ayat asal tidak gramatis. Mana ialah kata tanya, kalau begitu, mengapa tiada tanda soal?

42

…boleh dibincangkan pada

mesyuarat yang akan datang.

…boleh dibincangkan dalam

mesyuarat yang akan datang.

Dalam, kata sendi nama yang

lebih tepat.

43

“Banner” dan banting Sepanduk dan kain rentang Jika ada istilah dalam BM, eloklah kita

mempopularkannya.

44

…lebih baik berbanding dari tahun 2009. …lebih baik berbanding dengan tahun 2009. Dengan,kata sendi nama yang lebih tepat.

45

 Mesyuarat mengambil maklum ke atas cadangan berikut: Mesyuarat mengambil maklum akan cadangan yang berikut: Akan ,kata sendi yang lebih tepat.

46

PERBINCANGAN KE ATAS

PERAYAAN HARI SENIMAN

2010

PERBINCANGAN TENTANG PERAYAAN HARI SENIMAN

2010

Tentang, kata sendi yang lebih tepat.

47

…bagi menjayakan

sambutan…

…untuk menjayakan

sambutan…

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

48

“Dikau Dihati” “Dikau Di Hati”

 

Fungsi di sebagai kata sendi bukan imbuhan.

49

…bagi menjayakan kedua-dua

program ini…

…untuk menjayakan kedua-dua

program ini..

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

50

…bagi memastikan

kelancaran…

…untuk memastikan

kelancaran..

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

51

YBhg. YBhg Dieja tanpa tanda noktah.

52

Urus setia Bersama

 

Urus Setia Bersama

 

Kata nama khas, konsonan s

dieja dengan huruf besar.

53

…mengucapkan terima kasih

di atas kehadiran…

…mengucapkan terima kasih

atas kehadiran…

 

54

mengemaskini mengemas kini Kata majmuk, dieja terpisah

55

tata tertib

 

tatatertib

 

Tata, awalan – tidak boleh

berdiri sendiri, dengan

demikian dieja satu

perkataan.

Contoh lain:

• Tatarias

• Tatacara

• Tatabahasa

• Tatanama

• Tatasusila

• Tataatur

• Tataurusan

56

Disamping itu, …

 

Di samping itu, …

 

Di berfungsi sebagai kata sendi bukan imbuhan. Dengan demikian dieja terpisah.

57

Struktur Organisasi yang menunjukkan cadangan di mana pegawai lantikan kontrak tersebut akan ditempatkan. Struktur Organisasi yang menunjukkan cadangan penempatan pegawai lantikan kontrak. Ayat asal tidak gramatis. Di mana, kata tanya yang tidak boleh berfungsi sebagai kata hubung.

58

…seramai 4076 pegawai awam dimana 2480 daripadanya ialah PT (P/O)… ….seramai 4076 pegawai awam yang 2480 daripadanya ialah PT(P/O)… Di mana, kata tanya yang tidak boleh berfungsi sebagai kata hubung.

59

…bagi memastikan proses berjalan lancar kerana terdapat beberapa

permohonan kenaikan pangkat yang telah tertangguh bagi jangka masa

yang terlalu lama. …untuk memastikan proses

berjalan lancar kerana terdapat beberapa permohonan kenaikan

pangkat yang tertangguh bagi

jangka masa yang terlalu lama.

 

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

60

…kekeliruan semasa proses

pendaftaran yang mana akan

menyebabkan calon hilang

kelayakan untuk menduduki

peperiksaan.

…kekeliruan semasa proses

pendaftaran yang

menyebabkan calon hilang

kelayakan untuk menduduki

peperiksaan.

Yang mana bukan Kata Hubung. mana, kata tanya yang tidak boleh berfungsi sebagai kata hubung.

61

terdiri dari pegawai-pegawai… …terdiri daripada pegawaipegawai.. Daripada kata sendi yang tepat

62

Ke 4

 

Ke-4

 

Perlu ada tanda sempang

sebelum angka 4.

Contoh:

• Ke-21

• Ke-10

Dieja sebagai satu perkataan apabila angka itu diganti dengan abjad.

Contoh:

• Ketiga

• Kesepuluh

• Keempat

Dalam penulisan nombor 1 hingga 9 elok ditulis dalam perkataan, nombor 10 dan seterusnya ditulis dalam nombor

63

mengambilkira

 

Mengambil kira

 

Kata majmuk dieja terpisah. Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan apabila menerima awalan dan akhiran.

Contoh:

Ambil alih

Mengambil alih

Pengambilan

Anak tiri

Beranak tiri

Menganaktirikan

64

7hb Jun 2010 7 Jun 2010 Perlu seragam, tidak perlu hb.

65

Anggaran peruntukkan

 

Anggaran peruntukan

 

Akhiran an membentuk KN. Akhiran kan membentuk KK.

Kekeliruan timbul apabila perkataan berakhir dgn

konsonan k. Contoh:

Semak

Semak + an = semakan (KN)

Semak + kan = semakkan (KK)

Gosok

Gosok + an = gosokan (KN)

Gosok + kan = gosokkan (KK)

66

Tempoh penyambungan mulai dari Jun 2010 hingga Mei 2011. Tempoh penyambungan mulai Jun 2010 hingga Mei 2011. Tidak perlu kata sendi dari selepas mulai.

67

…inovasi di antara Jabatan/Agensi

 

…inovasi antara Jabatan/Agensi.

 

Kata sendi nama di antara untuk menunjukkan tempat atau ruang.

68

maklumbalas maklum balas Kata majmuk, dieja terpisah.

69

Juru Perunding

 

juruperunding

 

Juru – orang yang mempunyai keahlian dlm sesuatu perkara (biasanya dipakai dlm kata majmuk dan dieja bersambung sebagai satu perkataan).

Contoh:

• Juruacara

• Juruanalisis

• Juruaudit

• Jurubahasa

• Jurubina

• Jurucerakin

• Juruelektrik

• Jurujual

• Jurunikah

79

diperingkat di peringkat Kata sendi di, dieja terpisah.

80

…antara Bahagian Acara KPKK

dan Bahagian Pengurusan dan

Analisis Maklumat…

 

…antara Bahagian Acara KPKK

dengan Bahagian Pengurusan

dan Analisis Maklumat…

 

Padanan antara ialah dengan.Dan hanya terpakai apabila melibatkan lebih drpd dua pihak.

Contoh:

• Perjanjian antara RTM dengan Media Prima

• Perjanjian antara RTM, Media Prima dan ASTRO

81

perlaksanaan

 

pelaksanaan

 

Pelaksanaan kerana daripada proses melaksanakan.

82

…di kaitkan dengan…

 

…dikaitkan dengan… Kait, KK. Dgn demikian awalan di dieja sebagai satu perkataan.

83

Lawatan Kerja Yab Perdana Menteri… Lawatan Kerja YAB Perdana Menteri… Y A dan B, dieja menggunakan

huruf besar.

84

Pasca Perkhidmatan

 

Pasca-Perkhidmatan

 

Sekiranya Perkhidmatan dianggap kata nama khas, perkataan tersebut dieja

dengan tanda sempang. Andainya perkhidmatan itukata umum, maka perkataan tersebut dieja sebagai satu perkata, pascaperkhidmatan.

85

intisari Inti sari Kata majmuk, dieja terpisah.

86

…terdiri dari pelbagai…… terdiri daripada pelbagai… Kata sendi yang lebih tepat ialah

daripada.

87

…sambutan menggalakan dari

orang ramai

 

…sambutan menggalakkan

daripada orang ramai…

 

Akhiran an membentuk KN.

Akhiran kan membentuk KK.

Kata sendi dari untuk tempat dan masa.

Kata sendi daripada untuk orang, perbandingan dan asal kejadian.

88

SEKAPUR SIREH

 

SEKAPUR SIRIH

 

Hukum Keselarasan Vokal

Vokal i padanannya vokal i

89

Golongan Cendikiawan Golongan Cendekiawan Kesalahan mengeja

90

menggembeling Menggembleng Kesilapan mengeja

91

Lain-lain dasar Dasar-dasar lain Hukum D – M Yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Dalam konteks ini, yang diterangkan ialah dasar.

Contoh-contah lain:

• pisang goreng bukan goreng pisang

• hal-hal lain bukan lain-lain hal

• faktor-faktor lain bukan lain-lain faktor

• jalan-jalan lain bukan lain-lain jalan

• kedai kasut bukan kasut kedai

92

tanahair tanah air Kata majmuk yang dieja terpisah.

93

Penerbitan buku ini adalah seiring… Penerbitan buku ini seiring… Tidak perlu ada kata pemeri adalah.

94

Hari Kemerdekaaan Malaysia Ke 52 Hari Kemerdekaan Malaysia Ke-

52

Perlu ada tanda sempang sebelum angka 52.

95

…kerjasama erat antara sektor

awam dan swasta…

…kerjasama erat antara sektor

awam dengan swasta…

 

Padanan antara dan di antara ialah dengan. Sekiranya melibatkan lebih daripada dua pihak, padanannya ialah dan.

96

…menyatu padukan rakyat…

 

…menyatupadukan rakyat…

 

Kata majmuk dieja sebagai satu

perkataan apabila menerima

awalan dan akhiran.

97

…tahu membezakan antara yang

baik dan buruk,…

 

…tahu membezakan antara baik

dengan buruk…

 

…tahu membezakan antara yang

baik dengan yang buruk…

Padanan yang tepat adalah

seperti yang berikut:

antara … dengan.

98

…asas di mana kesemua rakyat

Malaysia terus bergerak…

 

…asas bagi kesemua rakyat

Malaysia terus bergerak…

 

Di mana ialah kata tanya, dengan demikian tidak boleh berfungsi sebagai kata hubung.

99

kemampanan

 

kemapanan

 

Yang ada dalam Kamus Dewan ialah mapan. Kata mampan tidak ada dalam kamus.

100

…menyuburkan kembali sektor

swasta…

 

 

…menyuburkan sektor swasta

kembali…

Kata kerja transitif (KKT) mesti terus menerima kata nama atau frasa nama yang bertindak sebagai objek.

Dalam konteks ini, KKT ialah menyuburkan, dan objeknya

ialah sektor swasta.

101

…kerjasama erat antara sektor awam dan swasta …kerjasama erat antara sektor awam dengan swasta… Rujuk penjelasan di atas.

102

…bersandarkan kepada keperluan… …bersandarkan keperluan… Tidak perlu ada kata sendi kepada.

103

Dato’ Pengerusi meminta IPTTAR dapat mengadakan kursus khas… Dato’ Pengerusi meminta IPPTAR mengadakan kursus khas… Ayat tidak gramatis.

Kesilapan mengeja.

104

…penyampaian berita

berbahasa Inggeris.

…penyampaian berita bahasa

Inggeris.

Tidak perlu imbuhan ber.

105

maklumbalas maklum balas Kata majmuk, dieja terpisah.

106

…satu mesyuarat bagi membincangkan isu tersebut… …satu mesyuarat untuk

membincangkan isu tersebut.

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

107

Kementerian diminta untuk

menubuhkan kelab sukan dan

rekreasi untuk KPKK bagi

membolehkan semua warga

kementerian beriadah

disamping mengeratkan

hubungan sesama warga.

 

Kementerian diminta

menubuhkan kelab sukan dan

rekreasi bagi KPKK untuk

membolehkan semua warga

kementerian beriadah di

samping mengeratkan

hubungan sesama warga.

Untuk disusuli kata kerja

Bagi disusuli kata nama

Di berfungsi sebagai kata

sendi bukan imbuhan. Dengan

demikian dieja terpisah.

108

1.35 petang

 

1.35 tengah hari

 

Penentuan waktu

Pagi: 1.00 – 11.59

Tengah hari: 12.00 – 1. 59

Petang: 2.00 – 6.59

Malam: 7.00 – 11.59

Tengah malam: 12.00 – 12. 59

109

pra tonton

 

pratonton

 

Awalan pra tidak boleh berdiri

sendiri dan dieja sebagai satu

perkataan.

Contoh:

• prabayar

• prasekolah

• prapenerbitan

• pratonton

110

Jendela klasik

 

Jendela Klasik

 

Kata nama khas, dengan demikian

konsonan k dieja dgn huruf

besar.

111

Gotong royong

 

Gotong-royong

 

Kata berganda, dieja dgn

tanda sempang.

112

Sosio politik

 

sosiopolitik

 

Awalan sosio tidak boleh

berdiri sendiri dan dieja

sebagai satu perkataan.

Contoh:

• sosioekonomi

• sosiobudaya

• sosiopolitik

• sosiodrama

113

Y.B YB Tidak perlu tanda noktah.

114

dari 250 unit kepada 300

unit…

 

…daripada 250 unit kepada

300 unit…

 

Padanan yang tepat

Dari… ke

Daripada…kepada

115

Pasca Kabinet

 

Pasca-Kabinet, pascakabinet Awalan pasca tidak boleh

berdiri sendiri dan dieja

sebagai satu perkataan

apabila bertemu kata umum,

manakala dieja dgn tanda

sempang apabila bertemu

kata nama khas.

Contoh kata umum:

• Pascabayar

• Pascapenerbitan

• Pascakabinet

Contoh kata nama khas:

• Pasca-Merdeka

• Pasca-Kabinet

116

delegrasi

 

delegasi

 

Kesilapan menaip

117

…bagi membuat

penerangan…

 

…untuk memberi

penerangan…

 

Kita memberikan atau

menyampaikan penerangan.

Kita tidak membuat

penerangan.

118

…boleh dibincangkan pada

mesyuarat yang akan datang.

…boleh dibincangkan dalam

mesyuarat yang akan datang.

Dalam, kata sendi nama yang

lebih tepat.

119

“Banner” dan banting Sepanduk dan kain rentang Jika ada istilah dalam BM,

eloklah kita

mempopularkannya.

120

…lebih baik berbanding dari

tahun 2009.

…lebih baik berbanding

dengan tahun 2009.

 

Dengan,kata sendi nama yang

lebih tepat.

121

 Mesyuarat mengambil

maklum ke atas cadangan

berikut:

Mesyuarat mengambil

maklum akan cadangan yang

berikut:

Akan ,kata sendi yang lebih

tepat.

122

PERBINCANGAN KE ATAS

PERAYAAN HARI SENIMAN

2010

PERBINCANGAN TENTANG

PERAYAAN HARI SENIMAN

2010

Tentang, kata sendi yang

lebih tepat.

123

…bagi menjayakan

sambutan…

…untuk menjayakan

sambutan…

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

124

“Dikau Dihati”

 

“Dikau Di Hati”

 

Fungsi di sebagai kata sendi

bukan imbuhan.

125

…bagi menjayakan kedua-dua

program ini…

…untuk menjayakan kedua-dua

program ini..

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

126

…bagi memastikan

kelancaran…

…untuk memastikan

kelancaran..

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

127

YBhg. YBhg Dieja tanpa tanda noktah.

128

Urus setia Bersama

 

Urus Setia Bersama

 

Kata nama khas, konsonan s

dieja dengan huruf besar.

129

…mengucapkan terima kasih

di atas kehadiran…

…mengucapkan terima kasih

atas kehadiran…

 

130

mengemaskini mengemas kini Kata majmuk, dieja terpisah

131

tata tertib

 

tatatertib

 

Tata, awalan – tidak boleh

berdiri sendiri, dengan

demikian dieja satu

perkataan.

Contoh lain:

• Tatarias

• Tatacara

• Tatabahasa

• Tatanama

• Tatasusila

• Tataatur

• Tataurusan

132

Disamping itu, …

 

Di samping itu, …

 

Di berfungsi sebagai kata

sendi bukan imbuhan. Dengan

demikian dieja terpisah.

133

Struktur Organisasi yang

menunjukkan cadangan di

mana pegawai lantikan

kontrak tersebut akan

ditempatkan.

Struktur Organisasi yang

menunjukkan cadangan

penempatan pegawai

lantikan kontrak.

 

Ayat asal tidak gramatis.

Di mana, kata tanya yang

tidak boleh berfungsi sebagai

kata hubung.

134

…seramai 4076 pegawai

awam dimana 2480

daripadanya ialah PT (P/O)…

….seramai 4076 pegawai

awam yang 2480 daripadanya

ialah PT(P/O)…

Di mana, kata tanya yang

tidak boleh berfungsi sebagai

kata hubung.

135

…bagi memastikan proses

berjalan lancar kerana

terdapat beberapa

permohonan kenaikan

pangkat yang telah

tertangguh bagi jangka masa

yang terlalu lama.

…untuk memastikan proses

berjalan lancar kerana

terdapat beberapa

permohonan kenaikan

pangkat yang tertangguh bagi

jangka masa yang terlalu

lama.

 

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

136

…kekeliruan semasa proses

pendaftaran yang mana akan

menyebabkan calon hilang

kelayakan untuk menduduki

peperiksaan.

 

…kekeliruan semasa proses

pendaftaran yang

menyebabkan calon hilang

kelayakan untuk menduduki

peperiksaan.

 

Yang mana bukan kata

Hubung. mana, kata tanya yang

tidak boleh berfungsi sebagai

kata hubung.

137

terdiri dari pegawai-pegawai…

 

…terdiri daripada pegawaipegawai.. Daripada kata sendi yang

tepat

138

Salah

Betul

Catatan

139

…boleh dibincangkan pada

mesyuarat yang akan datang.

…boleh dibincangkan dalam

mesyuarat yang akan datang.

Dalam, kata sendi nama yang

lebih tepat.

140

“Banner” dan banting Sepanduk dan kain rentang Jika ada istilah dalam BM,

eloklah kita

mempopularkannya.

141

…lebih baik berbanding dari

tahun 2009.

…lebih baik berbanding

dengan tahun 2009.

 

Dengan,kata sendi nama yang

lebih tepat.

142

 Mesyuarat mengambil

maklum ke atas cadangan

berikut:

Mesyuarat mengambil

maklum akan cadangan yang

berikut:

Akan ,kata sendi yang lebih

tepat.

143

PERBINCANGAN KE ATAS

PERAYAAN HARI SENIMAN

2010

PERBINCANGAN TENTANG

PERAYAAN HARI SENIMAN

2010

Tentang, kata sendi yang

lebih tepat.

144

…bagi menjayakan

sambutan…

…untuk menjayakan

sambutan…

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

145

“Dikau Dihati”

 

“Dikau Di Hati”

 

Fungsi di sebagai kata sendi

bukan imbuhan.

146

…bagi menjayakan kedua-dua

program ini…

…untuk menjayakan kedua-dua

program ini..

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

147

…bagi memastikan

kelancaran…

…untuk memastikan

kelancaran..

Bagi disusuli kata nama

Untuk disusuli kata kerja

148

YBhg. YBhg Dieja tanpa tanda noktah.

149

Urus setia Bersama

 

Urus Setia Bersama

 

Kata nama khas, konsonan s

dieja dengan huruf besar.

150

…mengucapkan terima kasih

di atas kehadiran…

…mengucapkan terima kasih

atas kehadiran…

 

151

mengemaskini mengemas kini Kata majmuk, dieja terpisah

152

tata tertib

 

tatatertib

 

Tata, awalan – tidak boleh

berdiri sendiri, dengan

demikian dieja satu

perkataan.

Contoh lain:

• Tatarias

• Tatacara

• Tatabahasa

• Tatanama

• Tatasusila

• Tataatur

• Tataurusan

153

Disamping itu, …

 

Di samping itu, …

 

Di berfungsi sebagai katav sendi bukan imbuhan. Dengan demikian dieja terpisah.

154

Struktur Organisasi yang menunjukkan cadangan di mana pegawai lantikan kontrak tersebut akan ditempatkan. Struktur Organisasi yang

menunjukkan cadangan

penempatan pegawai lantikan kontrak.

Ayat asal tidak gramatis.

Di mana, kata tanya yang tidak boleh berfungsi sebagai kata hubung.

155

…seramai 4076 pegawai

awam dimana 2480

daripadanya ialah PT (P/O)…

….seramai 4076 pegawai

awam yang 2480 daripadanya

ialah PT(P/O)…

Di mana, kata tanya yang

tidak boleh berfungsi sebagai

kata hubung.

156

…bagi memastikan proses

berjalan lancar kerana terdapat beberapa permohonan kenaikan

pangkat yang telah tertangguh bagi jangka masa yang terlalu lama.

…untuk memastikan proses

berjalan lancar kerana terdapat beberapa permohonan kenaikan

pangkat yang tertangguh bagi

jangka masa yang terlalu lama.

 

Bagi disusuli kata nama untuk disusuli kata kerja

157

…kekeliruan semasa proses

pendaftaran yang mana akan

menyebabkan calon hilang

kelayakan untuk menduduki

peperiksaan.

…kekeliruan semasa proses

pendaftaran yang

menyebabkan calon hilang

kelayakan untuk menduduki

peperiksaan.

Yang mana bukan kata

Hubung. mana, kata tanya yang

tidak boleh berfungsi sebagai

kata hubung.

158

terdiri dari pegawai-pegawai… …terdiri daripada pegawai-pegawai.. Daripada kata sendi yang tepat

159

Kebanyakan tulang-tulang

Ratusan tulang-tulang

Antara sendi-sendi

Di antara hikmah

Kebanyakan tulang

Ratusan tulang

Antara sendi

Antara hikmah

Kebanyakan, ratusan, semua, seluruh, senarai, kumpulan, persatuan, sebahagian, dan perkataan lain seumpamanya memberi maksud jamak

160

Pilihanraya

di tubuhkan

perlantikan

 

 

Pilihan raya,

ditubuhkan

pelantikan

 

Pilihan raya kata majmuk yang dieja terpisah.

Awalan di, dieja sebagai satu perkataan dengan kata kerja tubuh.

Pelantikan dari proses melantik.

161

Setiausaha agong

Tambahbaik

…agen bagi memudahkan..

Berkuatkuasa

penganalisa

Setiausaha agung

tambah baik

ejen untuk memudahkan…

berkuat kuasa

penganalisis

 

a-g-o-n-g, hanya dieja untuk

Yang di-Pertuan Agong sahaja

Hukum Keselarasan Vokal:

• a – a

• a – i

• a – u

Tambah baik, kata majmuk yang dieja terpisah.

Makna agen: Sesuatu yang menyebabkan berlakunya tindak balas

(proses dsb)

Makna ejen: Orang (syarikat dsb) yang

menjalankan perniagaan untuk orang lain, wakil penjual Orang yang diupah digaji) untuk melakukan sesuatu untuk orang lain (pemerintah dll)

Kuat kuasa, kata majmuk yang dieja terpisah.  Yang tepat ialah analisis.

162

Di bulan puasa

Di bulan Ramadan

Indastri (sebutan)

Pada bulan puasa

Pada bulan Ramadan

Industri (sebutan)

Kata sendi di untuk tempat.

Kata sendi pada untuk masa dan waktu.

YB Menteri juga menyebut in dus tri.

163

Lembaga Letrik Pusat di

tubuhkan

  Tidak ada perkataan ‘letrik’ dalam Kamus Dewan. Yang ada, elektrik

164

Anti penuaan

Adik beradik

Antipenuaan

Adik-beradik

 

165

Email e-mel  

166

Surirumah

…membabitkan 23 periuk

nasi…

Suri rumah

…menggunakan 23 periuk

nasi…

Suri rumah, kata majmuk

yang dieja terpisah. ‘Membabitkan’ untuk orang sahaja.

167

Di hari raya nanti…

Di hari lebaran…

Di Syawal nanti…

Di Aidilfitri…

Di pagi Syawal…

Di episod seterusnya

Pada hari raya nanti…

Pada hari lebaran…

Pada Syawal nanti…

Pada Aidilfitri…

Pada pagi Syawal…

Dalam episod seterusnya..

Kata sendi di hanya untuk tempat.

168

muhibbah muhibah  

169

…telah memanjangkan laporan… …telah mengemukakan laporan… Memanjangkan: menjadikan panjang

170

Mesyuarat mengambil

maklum bahawa akan aktiviti Kementerian yang akan diadakan sepanjang minggu ini seperti berikut:

Mesyuarat mengambil

maklum akan aktiviti Kementerian yang diadakan

pada sepanjang minggu ini:

Ayat asal tidak gramatis

171

Menambahbaik kualiti

 

Menambah baik kualiti

 

Tambah baik, kata majmuk

yang dieja terpisah.

172

Lain-lain persatuan pelajar Persatuan-persatuan pelajar

lain

Hukum D-M

173

…di mana buku-buku dibawa ke…

…di mana petugas PD akan…

?

‘di mana’ bukan kata hubung. Jika tidak ada kata hubung yang sesuai, eloklah kita buat ayat baru.

174

…aduan didalam 3 hari… …aduan dalam 3 hari…  

175

…sedang di dalam tindakan… …sedang dalam tindakan..  

176

…bahan-bahan ceramah di

antaranya…

 

…bahan-bahan ceramah

antaranya…

 

177

deraf draf  

178

temuramah temu ramah  

179

diperolehi

 

diperoleh

 

Yang tepat diperoleh, tanpa

akhiran i.

180

mengenalpasti

 

mengenal pasti

 

Kenal pasti, kata majmuk

yang dieja terpisah.

181

Adalah diharapkan PFI … pada

masa sekarang adalah terhad.

Dengan ini diharapkan PFI

…pada masa sekarang amat

terhad.

 

Jangan mulakan ayat dengan

kata pemeri adalah.

182

Mini studio Studio mini Hukum D-M

183

patiotisma patriotisme Ejaan patriotisme, berakhir dengan vokal e.

184

pra sekolah prasekolah Pra ialah imbuhan pinjaman

185

setiakawan setia kawan Kata majmuk

186

temuramah temu ramah Kata majmuk

187

Sirih Pulang ke Ganggang

 

Sirih Pulang ke Gagang

 

Makna ganggang

 • • Sedang disalai dengan api
 • • Ruang di antara dua benda, renggang
 • • Lumut yang tumbuh dalam air

Makna gagang

 • • Tangkai (bunga, gayung, dll)
 • • Hulu (keris, tombak, dll)
 • • Pucuk ranting atau batang pokok yang melata Seperti sirih pulang ke

gagang

188

bandaraya

 

Bandar raya

 

Bagi kata umum, dieja terpisah.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

(nama khas atau digazetkan sedemikian)

189

di atas komitmen atas komitmen  

190

Maka, atas pengumuman

kabinet baru tersebut,

kementerian telah distruktur

semula…

 

Maka, ekoran/susulan

pengumuman kabinet baru

tersebut, kementerian telah

distruktur semula…

 

Ayat asal tidak gramatis.

191

…di atas jasa… …atas jasa atau kerana jasa…  

192

lain-lain aktiviti

 

aktiviti-aktiviti lain Hukum D-M

193

Y.B. YB Tidak perlu tanda noktah.

194

Berdasarkan kepada Akta

Warisan…

Berdasarkan Akta Warisan..

 

Tidak perlu kata sendi kepada.

195

semulajadi

 

Semula jadi

 

kata majmuk yang dieja terpisah.

196

rekabentuk

 

reka bentuk

 

Reka bentuk, kata majmuk yang dieja terpisah.

197

Setinggi terima kasih…

 

Setinggi-tinggi terima kasih…

 

Setinggi-tinggi: seberapa banyak yang mungkin.

Setinggi: sama tinggi

198

jangkamasa

 

jangka masa

 

Jangka masa, kata majmuk yang dieja terpisah.

199

Dalam ucapan beliau, beliau

menyebut bahawa …

Dalam ucapannya, beliau

menyatakan…

Ayat asal tidak gramatis.

200

Berkerja keras Bekerja keras Awalan yang tepat, be.

201

Mempertingkatkan lagi mutu

kerja

 

Meningkatkan/mempertingkat

mutu kerja lagi

 

Kata kerja transitif (meningkatkan) terus menerima objek (mutu kerja)

iaitu kata nama atau frasa nama, dan tidak boleh disisipkan dengan kata-kata lain (lagi).

202 Profail kecemerlangan… Profil kecemerlangan Ejaan yang tepat p r o f I l.

203

U.S.A. USA Tidak perlu tanda noktah. Contoh lain: UAE, UK, dll

204

…objek warisan yang mana

54 butiran…

…objek warisan yang 54

butiran…

Yang mana, kata tanya

Yang, kata hubung

205

Untuk memasak Manok

Pansoh, bahan yang

diperlukan seperti seekor

ayam…

Untuk memasak Manuk

Pansuh, bahan yang

diperlukan ialah seekor ayam…

Ayat asal tidak gramatis

206

Untuk menyedapkan lagi

masakan ini…..

Untuk menyedapkan masakan ini lagi … Kata kerja transitif (meningkatkan) terus menerima objek (mutu kerja)

iaitu kata nama atau frasa nama, dan tidak boleh disisipkan dengan kata-kata lain (lagi).

207

samada

 

sama ada

 

Dieja terpisah.

Contoh lain:

 • • urus setia
 • • alat tulis
 • • siar raya
 • • kereta api
 • • bandar raya
 • • tengah hari

208

…bersembahyang dan

menjalankan masakan

Ponggal…

…bersembahyang dan

menyempurnakan upacara

memasak Nasi Ponggal…

Ayat asal tidak gramatis.

209

Pada hari ini juga, mereka akan memasak Nasi Susu dan Nasi Manis (campuran nasi, susu dan gula tebu) dan masakan ini serta segala jenis buah-buahan akan disuapkan kepada lembu yang

kemudiannya akan diarak dengan paluan gendang Cheti di sekeliling kampung.

Pada hari ini juga,  mereka memasak Nasi Susu dan Nasi Manis (campuran nasi, susu dan gula tebu). Masakan ini dan segala jenis buah-buahan disuapkan kepada lembu yang kemudiannya diarak dengan iringan paluan gendang Cheti di sekeliling kampung. Ada banyak akan dalam satu ayat.

Diarak dengan paluan gendang memberi gambaran seolah-olah paluan gendang berarak bersama-sama dengan lembu.

210

Semua anak-anak dara

 

Semua anak dara

 

Semua kata jamak; dengan

demikian anak tidak perlu diulang.

211

Mereka akan bangun seawal

pagi untuk berhias diri…

Mereka bangun pada awal pagi untuk berhias diri … Ayat asal tidak gramatis.

212

Mengeratkan lagi

perhubungan…

Mengeratkan perhubungan lagi… Kata kerja transitif (meningkatkan) terus menerima objek (mutu kerja) iaitu kata nama atau frasa nama, dan tidak boleh disisipkan dengan kata-kata lain (lagi).

213

Di kedua pipinya…

 

Di dua pipinya …

Di kedua-dua pipinya…

 

Dua bererti two

Kedua bererti second

Kedua-dua bererti both

214

citarasa

 

cita rasa

 

Cita rasa, kata majmuk yang dieja terpisah.

215

Congkak merupakan sejenis permainan tradisional Melayu yang masih diamalkan oleh sesetengah individu bagi tujuan mengisi masa lapang. Congkak sejenis permainan

tradisional Melayu yang masih diamalkan oleh sesetengah individu untuk mengisi masa lapang.

 

Ayat asal tidak gramatis.

216

Seperti melepaskan batuk di tangga Seperti melepaskan batok di tangga Batok ialah alat daripada tempurung kelapa untuk menyauk air dari dalam tempayan apabila mencuci kaki di kaki tangga sebelum naik ke rumah.

217

Untuk Encik Ali, daripada bekerja dengan kerajaan, lebih baik dia berniaga. Bagi Encik Ali, daripada bekerja dengan kerajaan, lebih baik dia berniaga. Untuk —untuk kata kerja

Bagi— untuk kata anama

218

Pihak kastam telah merampas pelbagai jenama rokok…. Pihak kastam telah merampas rokok pelbagai jenama …. Hukum D-M

219

…anggota lain-lain pangkat. …anggota pangkat-pangkat lain. Hukum D-M

 

 

 

Advertisements

Tinggalkan sepatah dua kata

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s