Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2011

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN 2 TAHUN 2011

MINGGU DAN TARIKH TAJUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN* HASIL PEMBELAJARAN

(HPU, HPK dan Aras)

CATATAN
1

3-7/01/11

 

UNIT 1:

PELAJAR CEMERLANG

 

A. PENULISAN KARANGAN RESPONS TERBUKA

 

 • Karangan Jenis Keperihalan/ Gambaran
 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Pengenalan: Genre Sastera Tingkatan 2
 • Aspek dan istilah sastera
 • Pantun 2 Kerat (Nasihat)

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Golongan Kata : Kata Nama
  • Tanda baca (Huruf kecil dan Huruf besar)
  • Sebutan dan intonasi
  • Kosa kata /Istilah /Laras bahasa sastera
INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. (ii)Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. (iii)Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan

Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan. (iii)Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera,

10.1  Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. (iii) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KRT1
2

10-14/1/11

UNIT 2:

MERENTAS DESA

 

A. RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
  • Meringkaskan  karangan

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Prosa Tradisional: Raja Muda

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa:

Peribahasa (Simpulan Bahasa)

Golongan Kata : Kata

Ganti Nama

Kata Bilangan

 • Kosa Kata
  • Laras bahasa Sastera Klasik
  • Sistem Ejaan
   • Sebutan dan intonasi

 

 

INTERPERSONAL

1.0   Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Aras 1 (i) Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal peribadi dan perkembangan diri yang sesuai. (ii)Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 1 (v)Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran Aras 2 (i)Membincangkan tema, persoalan, nilai dan penggunaan dalam karya

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

RP 1
3

17-21/1/11

 

UNIT 3:

SAHABAT REMAJA

 

A. KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Puisi Tradisional: Hikayat Opu Daeng Menambun

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Kata Kerja Tak Transitif
  • Kosa kata /Istilah
  • Sistem Ejaan
   • Nada, Sebutan dan intonasi

 

 

INTERPERSONAL

2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas kritis dan kreatif.

Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea. (ii)Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk mengemukakan pendapat.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.5 Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi

Aras 1 (i) Mengemukakan tajuk puisi. (iv)Menghuraikan ciri-ciri, bentuk dan nada pantun 4 kerat, syair dan sajak.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KBR   1
20/1/11 Khamis Cuti Am: Thaipusam  
22/1/11 Sabtu Sekolah ganti (Jadual Isnin 31/1/11 Tahun Baru Cina)  
4

24-28/1/11

 

UNIT 4:

MAKANAN DAN KESIHATAN

 

A. PENULISAN KARANGAN RESPONS TERBUKA

 

 • Karangan Jenis Fakta

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Cerpen: Anak Penggunting Rambut

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Kata Kerja Tak Transitif
 • Kosa kata / Istilah

 

 

INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan

Aras 1 (ii)Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KRT2
5

 

31/1/11 Isnin Cuti berganti Tahun Baru Cina  
1/2/11 Selasa Cuti Am: Penubuhan Wilayah Persekutuan
2/2/11 Rabu Cuti Peristiwa 1
3/2/11 Khamis Cuti Am: Tahun Baru Cina
4/2/11 Jumaat
6

7-11/2/11

UNIT 5:

NIKMAT KEMERDEKAAN

 

 1. A. RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
 • Meringkaskan Karangan

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Sajak : Hari Guru

 

 1. C. SISTEM BAHASA
 • Tatabahasa: Golongan Kata : Kata Adjektif
 • Kosa kata/ Istilah
 • Sebutan dan intonasi

 

INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 1 (iv) Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. (v) Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

RP2

 

 

Sukantara

7

14-18/2/11

UNIT 6:

KASIH SAYANG

 

A. KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Cerpen: Capa Rengat

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Kata Tugas -(Kata Penyambung Ayat) Kata Hubung
 • Penanda Wacana
 • Kosa kata / Istilah
INTERPERSONAL

6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan perkhidmatan.

6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Aras 1 (i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya pengucapan yang sesuai.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. (ii). Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonym dan homonim berdasarkan teks.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. (iii). Mengemukakan jenis, siri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KBR2
15/2/11 Selasa Cuti Am: Maulidur Rasul  
8

21-25/02/10

UNIT 7:

INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA

 

A. PENULISAN RESPONS TERBUKA

 

 

 • Surat Kiriman Tidak Rasmi

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Pantun Empat Kerat (Muhibah dan perpaduan)

 

 1. C. SISTEM BAHASA
 • Tatabahasa: Kata Praklausa (Kata Seru, Kata Tanya, Kata Perintah, Kata Pembenar dan Kata Pangkal Ayat)
 • Kosa kata / Istilah
INTERPERSONAL

6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan perkhidmatan.

6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Aras 1(i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya-pengucapan yang sesuai.

MAKLUMAT

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.

Aras 1 (iv) Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan.

Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.  (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

Aras 2 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KRT3
9

28/2/11-4/3/11

 

UNIT 8:

TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT

 

 1. A. RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
 • Meringkaskan Karangan

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Prosa Tradisional : Hikayat Inderaputera

 

A. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa:  Kata Prafrasa (Kata Bantu (Aspek dan Ragam) dan Kata Penguat)
 • Peribahasa: Bidalan
 • Kosa kata / istilah
  • Bahasa klasik

 

INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama asa hendak menerima, menambah atau menolak pilihan.

Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.2 Menceritakan aspek yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1 (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

RP   3

 

Saringan/ Ahkir

10

7-11/3/11

 

  UJIAN BULANAN 1  
  12/3/11 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1 bermula

LDP1 : Langkawi

 
13/3/11 LDP2: Langkawi  
11

21-25/3/11

 

UNIT 9:

KEUNIKAN SENI WARISAN

 

A. KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

 

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA
 • Novel Wira Persona Avatari:

-Pengenalan:  Unsur-unsur dalam novel

-Sinopsis

 

 1. C. SISTEM BAHASA
 • Tatabahasa: Golongan Kata : Pembentukan Kata Kerja (Tunggal dan Terbitan)

 

 • Kosa kata / istilah sastera

 

INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

Aras 1 (iii). Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam teks.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim, homonim berdasarkan konteks. (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapatkan penerangan.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Membincangkan teks, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KBR3

 

Raptai Sukan

 

12

28/3/11-

1/4/11

 

UNIT 10:

MENGERATKAN PERSAUDARAAN

 

A. PENULISAN RESPONS TERBUKA

 

 • Surat Kiriman Rasmi

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA

 

 • Novel  Wira Persona Avatari : Tema dan Persoalan

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa:

Kata Sendi Nama

Perumpamaan

 • Kosa kata / istilah
 • Sebutan dan intonasi
INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Aras 1

iv. Mengajuk soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

MAKLUMAT

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Aras 1 (i) Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 
13

4-8/4/ 11

 

 

UNIT 11:

PERISTIWA BERSEJARAH

 

A. RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
 • Meringkaskan Karangan

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA

 

 • Novel  Wira Persona Avatari: Watak dan Perwatakan

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa:

Peribahasa

Pengimbuhan : Awalan dan Akhiran

 • Kosa kata / istilah
INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.

Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

RP  4
9/4/2011 Sabtu Sekolah Ganti – Jadual Isnin -Deepavali  
14

11-15/ 4/11

 

UNIT 12:

YANG INDAH ITU BAHASA

 

 1. A. KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA

 

 • Novel  Wira Persona Avatari: Plot dan Teknik Plot

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Pembentukan Kata Nama (Kata Nama Tunggal dan Kata Nama dan Terbitan)
 • Kosa kata / istilah

 

INTERPERSONAL

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

Aras 1 (i)   isi dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

MAKLUMAT

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.

Aras 1 (i) Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan. (ii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KBR4
16/4/2011 Sabtu Temasya Sukan Tahunan ke-46  
15

18- 22/ 4/11

 

UNIT 13:

ANGKATAN TENTERA MALAYSIA SI PERSADA ANTARABANGSA

 

 1. A. PENULISAN RESPONS TERBUKA

 

 • Dialog/wawancara

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA
 • Novel  Wira Persona Avatari : Latar

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Pembentukan Kata Nama (Kata Nama  dengan Apitan dan Sisipan;  Kata Nama Majmuk dan Imbuhan Kata Majmuk
 • Kosa kata / istilah sastera
INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. (v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis.

Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan.

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.

Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah atau menolak pilihan.

Aras 1 (iv) Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KRT5
23/4/11 Sabtu Sekolah Ganti- Jadual  Khamis – Deepavali  
16

25-29/4/11

 

UNIT 14:

INDAHNYA NEGARAKU

 

 1. A. RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
 • Meringkaskan Karangan

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA

 

 • Novel  Wira Persona Avatari: Gaya Bahasa

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa:

-Kata Ganda

-Peribahasa: Kata

-Perbilangan

INTERPERSONAL

1 .0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan

bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan

ungkapan yang sesuai

Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.

Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang diterima.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan

Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

RP  5
17

2-6/5/11

1/5/11 Ahad Cuti Am: Hari Pekerja  
2/5/11 Isnin
UNIT 15:

SARAWAK BUMI KENYALANG

 

A. KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Novel: Nilai dan Pengajaran

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Kata Tugas (Kata Penegas, Kata Pemeri, Kata Nafi dan Kata Arah)
INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan kata, sebutan, nada dan intonasi yang sesuai

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

Aras 1 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

MAKLUMAT

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Aras 2 (i) Mendraf kerangka penyampaian ceramah dan ucapan bahan edaran yang sesuai.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

KBR5
18

9-13/5/11

7/5/11 Sabtu Sekolah Ganti:  Jadual Jumaat- Deepavali  
UNIT 16:

TEKNOLOGI BINAAN

 

A. PENULISAN RESPONS TERBUKA

 

 • Karangan Jenis Laporan

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Sajak : Burung-burung Pagi

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Pembentukan Kata Adjektif (Tunggal, Ganda dan Majmuk)
 • Kosa kata / istilah
 • Sebutan, nada dan intonasi

 

 

INTERPERSONAL

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat

MAKLUMAT

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KRT6
19

16-20/5/11

18 hingga 27 Mei 2011 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 18 hingga 27 Mei 2011  
17/5/11 Selasa Cuti Am: Hari Wesak  
20

27-27/5/11

  Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011  
21

13-17/6/11

 

UNIT 17:

ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA

 

 1. A. RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
 • Meringkaskan Karangan

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS
 • Cerpen : Dendam

 

 1. C. Tatabahasa:

 

-Pembentukan Perkataan Baharu

 

INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

Aras 1 (ii) Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan

MAKLUMAT

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

9.1 menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya. iii. Menghuraikan w atak dan perwatakan dan latar masyarakat. Aras 3   (ii) Mengenal pasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam teks.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v)Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

RP  6

 

22

20-24/6/11

UNIT 18:

HERBA MALAYSIA

 

 • KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

 

 • KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Cerpen : Maaf Kupinta

 

 • SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Jenis-jenis Frasa (FN/FK/FA/FS)

 

 

INTERPERSONAL

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.

Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

MAKLUMAT

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

9.1 Mengguna kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi

KBR6
23

27/06/11-

1/7/11

UNIT 19:

SUNGAI KHAZANAH BERHARGA

 

A. PENULISAN RESPONS TERBUKA

 

 • Syarahan/Ucapan/

Ceramah

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS
 • Syair Perang Saudara Pahang

 

 1. C. SISTEM BAHASA
 • Tatabahasa:

-Ayat Dasar

-Simpulan Bahasa

 

INTERPERSONAL

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.

Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.

2.3 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.

Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KRT7
24

4-8/7/11

UNIT 20:

INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU

 

A. RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
 • Meringkaskan Karangan

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Drama : Hemodialisis

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

Tatabahasa: Ayat Tunggal

-Susunan Ayat : Susunan Biasa dan Susunan Songsang

 

INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.5 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Aras 1 (iii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan.

7.5 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.

Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

RP  7
  9/7/11 Sabtu MERENTAS DESA: Tasik Seri Permaisuri  
25

11-15/07/11

UNIT 21:

BINTANG DI LAUTAN

 

A. KARANGAN BERPANDIKAN BAHAN RANGSANGAN

 

B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Sajak : Ketenangan

 

C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa:

-Ayat Pasif dan Ayat Aktif Transitif

-Penjodoh Bilangan

 

INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1    Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.

Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah atau menolak pilihan.

Aras 2 (i) Mengemaskinikan maklumat dan memasukkan input terbaru.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-cir, tema dan persoalan, pemikiran serta nilaí dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KBR7
26

18-22/7/11

UNIT 22:

MENITI ALAF SIBER

 

A. PENULISAN RESPONS TERBUKA

 

 • Karangan Jenis Peribahasa

 

B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Cerpen : Gema Sepi Gadis Genius

 

C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa Ayat Seruan
 • Kosa kata
 • Istilah
 • Peribahasa

 

 

 

INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat

Aras 3 (i) mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai aras.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-cir, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya. (iii) Menghuraikan w atak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KRT8
27

25-29/7/11

23/7/11 Sabtu Hari Keusahawanan 2011  
25/7/11 Isnin Cuti Peristiwa 2  
 

UNIT 23:

ANGKASA RAYA

 

D. RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
 • Meringkaskan Karangan

 

A. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Prosa Tradisional : Hikayat Anggun Cik Tunggal

 

B. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Kata Penegas
 • Laras bahasa sastera (Klasik)

 

INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersurat berdasarkan isi tersurat.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v)Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

RP  8
28

1-5/8/11

  Ujian Bulanan 2  
29

9-12/8/11

UNIT 24:

SALAM PERPISAHAN

 

A. KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

 

B. KOMPONEN SASTERA:

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Syair Mendapat Gemala Naga

 

C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa:  Ayat Nafi
 • Kosa kata / istilah
 • Binaan ayat

 

 

INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

MAKLUMAT

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsure bunyi dalam puisi.

Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KBR8
30

15-19/8/11

UNIT 25:

 

A. PENULISAN RESPONS TERBUKA

 

 • Karangan Jenis Pendapat

 

B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Sajak : Laut

 

C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Ayat Majmuk Gabungan
 • Kosa kata
 • Istilah
 • Nada
 • Sebutan dan intonasi
INTERPERSONAL.

2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

2.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.  Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.

Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat dengan memasukkan input terbaru.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Aras 1 (i) Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sebuah karya secara keseluruhan.

Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema- persoalan, nilai dan pengajaran dalam sastera.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 

KRT9
31

22-26/8/11

UNIT 26:

 

A. RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
 • Meringkaskan Karangan

 

B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Drama : Inflakasta

 

C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Ayat Majmuk Pancangan
 • Kosa kata
 • Istilah
INTERPERSONAL

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (i) Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.

3.2 Berbincang untuk menerima dan pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat.

Aras 2 (i) Menyatakan persetujuan dan menolak beberapa penyataan yang diberikan oleh pihak lain dalam perundingan.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sebuah karya secara keseluruhan.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat. Aras 3 (ii) Mengenal pasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam teks.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v)Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

RP  9
    27/8/11 Sabtu hingga 4/9/11 Ahad -Cuti Pertengahan Penggal

Hari Raya Adilfitri

Hari Kemerdekaan 31/8/11

 
32

5-9/9/11

 

UNIT 27:

 

A. KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Sajak : Warkah Kepada Generasi

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa:

-Ayat Penyata

-Ayat Perintah

-Ayat Larangan

 • Kosa Kata
 • Istilah

 

INTERPERSONAL

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. Aras 2 (i) Menghubung kait idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah atau menolak pilihan.

Aras 2 (ii) meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsure bunyi dalam puisi.

Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii) Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam karya: contoh inversi, metafora, simile dan personifikasi. Aras 3 (i) Mengenal pasti keindahan unsur bunyi dalam puisi.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KBR9
33

12-16/9/11

 

UNIT 28:

 

A. PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Berita

 

B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Prosa Tradisional:

Pantun 4 Kerat (Agama)

 

 

C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Menentukan Ayat-ayat yang Betul

 

INTERPERSONAL

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.

Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.5 Memahami dan meneliti maksud pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. (v) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. Aras 3 (i) Mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai laras.

8.0 Memproses maklumat mengikut klasifikasi.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.

Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

ESTETIK

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif.

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif.

Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KRT10
  16/9/11 Cuti Am: Ulang Tahun Penubuhan Persekutuan Malaysia  
34

19-23/9/11

UNIT 29:

 

A. RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
 • Meringkaskan Karangan

 

B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Cerpen : Warkah daripada Ibu

 

C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Menentukan Ayat-ayat yang Betul

 

INTERPERSONAL

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.

10.1 Menceritakan semula sebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (iv) Mengemukakan maksud puisi

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

RP  10
35

26-30/9/11

UNIT 30:

 

A. KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Pantun Empat Kerat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Pembinaan Ayat: Cakap Ajuk dan Cakap Pindah
 • Kosa kata
 • Istilah
 • Sistem ejaan

 

 

INTERPERSONAL

6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan perkhidmatan.

6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Aras 1 (i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya pengucapan yang sesuai.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. (ii) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sebuah karya secara keseluruhan.

Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam sastera.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KBR10
36

3-7/10/11

UNIT 31:

 

A. PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan jenis Cerita/Cereka/Melengkapkan cerita

 

B. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 

 • Drama: Di sini Bakti Bersemadi

 

C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa:-Mengenal Pasti Kesalahan Ayat
  • Sebutan
  • Nada dan intonasi
  • Sistem ejaan

 

INTERSERSONAL

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

Aras 2 (i) menghubungkan idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton

Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 3 (ii) Mengemukakan pendapat dengan alasan yang sesuai untuk membuat persembahan.

 

 

ESTETIK

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

10.5 Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

Aras 1 (i) Mengemukakan tajuk puisi. (iv)Menghuraikan ciri-ciri, bentuk dan nada pantun 4 kerat, syair dan sajak.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KRT11
37

10-14/10/11

UNIT 32:

 

A. KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSAN

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA
 • Latihan Novel Wira Persona Avatari

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa: Menentukan  Ayat yang Sama atau Hampir Sama Maksudnya

 

INTERPERSONAL

 

2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1 .3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1 (iv). Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (i) Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

 

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton

Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

 

ESTETIK

 

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1 (íì) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

10.6 Mengulas karya sastera dari segi aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan susut pandangan.

Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.  (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat Aras 3 (ii) Mengenal pasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

 

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

KBR 11
38

17-21/10/11

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 33:

 

 1. A. PENULISAN RESPONS TERBUKA

 

 • Karangan jenis perbincangan

 

 1. B. KOMPONEN SASTERA:

Latihan ulang kaji

 

 1. C. SISTEM BAHASA

 

 • Tatabahasa-Menentukan Ayat yang Sama atau Hampir Sama Maksudnya
 • Peribahasa
 • Kosa kata
 • Istilah
INTERPERSONAL

2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (i) Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

MAKLUMAT

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton

Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sebuah karya secara keseluruhan.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat. Aras 3 (ii) Mengenal pasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam teks.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1

(iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan.

(v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

Pen12
39

24-28/10/11

  24/10/11 Cuti  Berganti

25/10/11 Cuti Peristiwa 3

26/10/11 Cuti Umum: Deepavali

27/10/11 Cuti Berganti

28/10/11 Cuti berganti

 
40

31/10/11-

4/11/11

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

31/10/11 hingga 11/11/11

 
41

7-11/11/11

7/11/11 Cuti Umum: Hari Raya Qurban  
8/11/11 Cuti Peristiwa 4  
  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN  
42

14-18/11/11

 
 • Menyemak kertas peperiksaan
 • Mengembalikan kertas peperiksaan, perbincangan dan membuat pembetulan
 • Membuat rumusan keputusan peperiksaan
 
43 19/11/11 CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

19/11/11 hingga 2/1/2012

 

*Diselaraskan dengan Unit Pembelajaran dalam Buku Teks dan Teks komponen Sastera.

 

 

 

Advertisements